Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego cd

Normalny wzrost zdefiniowano jako krzywą wzrostu FEV1, która prawie zawsze była na lub powyżej 25 percentyla wartości w NHANES III, a obniżony wzrost określono jako krzywą wzrostu FEV1, która prawie zawsze była poniżej 25. percentyla, na podstawie oględzin . Wczesny spadek czynności płuc został zdefiniowany jako wcześniejszy niż oczekiwano spadek o co najmniej dwa punkty danych z maksymalnego poziomu na podstawie odpowiednich normalnych krzywych wzrostu FEV1 w kohorcie NHANES III. Klasyfikacja wzorów została subiektywnie oceniona przez ekspertów zgodnie z ogólnym kształtem krzywej FEV1 uczestników w czasie. Pełne procedury klasyfikacji podano w Dodatku do Części 2A. Wygładzanie graficzne wykonano dla każdego dostępnego środka FEV1 dla każdego uczestnika CAMP za pomocą solidnej, miejscowo ważonej regresji wygładzania wykresu rozrzutu19. Surowe miary uczestnika i wygładzone miary oraz percentyle NHANES dla osoby tej samej płci, rasy lub grupy etnicznej, wiek a wzrost jako uczestnika CAMP przy każdej ocenie spirometrycznej wykreślono na tej samej działce. Dwóch pulmonologów z ekspertyzą astmy niezależnie zaklasyfikowało wzorzec wzrostu i spadku funkcji płuc na wszystkich wykresach z tego samego losowo wybranego zestawu 110 uczestników zgodnie z protokołem. Każdy pulmonolog ustalił również, czy osiągnięto maksymalną czynność płuc, a jeśli tak, to czy rozpoczęła się faza plateau lub spadek (zobacz pełny zestaw arkuszy kodujących w Dodatku 2). Uważano, że uczestnik nie ma plateau i natychmiastowego spadku, jeśli wygładzona krzywa natychmiast zmniejszyła się z poziomu maksymalnego. Następnie pulmonolodzy porównali swoje klasyfikacje, aby uzyskać kompromisową klasyfikację dla każdego uczestnika. Ostatecznie jeden z pulmonologów sklasyfikował pozostałych 931 uczestników. Jeśli pulmonolog nie mógłby zaklasyfikować danych uczestnika, poproszono o to innego pulmonologa, a jeśli to możliwe, ustalono klasyfikację konsensusu.
Analiza statystyczna
Nasze podstawowe analizy były ograniczone do uczestników, którzy mieli co najmniej jeden pomiar spirometryczny w wieku 23 lat lub starszych i zostali przypisani do jednego z czterech wzorców wzrostu i spadku płuc. Jednorodność grup wzorców pod względem cech demograficznych i klinicznych (wiek, płeć, wyjściowa czynność płuc, czas występowania plateau FEV1, czas spadku FEV1, wskaźnik masy ciała i stan w odniesieniu do atopii i alergii) oceniane za pomocą dwustronnego testu chi-kwadrat dla nieuporządkowanych kategorii (dla zmiennych jakościowych) i analizy wariancji (dla zmiennych ciągłych). Ponadto, trajektorię wzrostu czynności płuc oceniano według płci, z użyciem dwustronnych testów t (dla zmiennych ciągłych) i testów chi-kwadrat (dla zmiennych jakościowych).
Metoda Kaplana-Meiera do oszacowania funkcji niedoboru i związany z nią test log-rank zostały wykorzystane do porównania uczestników płci męskiej i żeńskiej w odniesieniu do mediany wieku w momencie maksymalnej czynności płuc, okresu plateau i początku spadku funkcji. 20 Wielomianową regresję logistyczną21 użyto do powiązania czterokategoryjnej zmiennej wyniku (prawidłowy wzrost funkcji płuc [kategoria referencyjna], prawidłowy wzrost i wczesny spadek, obniżony wzrost i obniżony wzrost oraz wczesny spadek) do demograficznych danych demograficznych, behawioralnych i kliniczne czynniki ryzyka, które skutkują trzema zestawami warunkowych szans dla każdego czynnika ryzyka na jedną jednostkę zmiany tego czynnika
[patrz też: płyn lugola dawkowanie, euromedyk opole, patrycja hurlak wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedyk opole patrycja hurlak wikipedia płyn lugola dawkowanie