Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego ad

Długi okres obserwacji daje możliwość zbadania trajektorii wzrostu płuc i spadku od maksymalnego wzrostu w dużej grupie osób, u których w dzieciństwie występowała uporczywa, łagodna lub umiarkowana astma, oraz w celu określenia demograficznych i klinicznych czynników związanych z nieprawidłowym przebiegiem choroby. wzorce wzrostu i spadku płuc. Metody
Projekt i uczestnicy CAMP
CAMP był randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniem wziewnych terapii przeciwzapalnych łagodnej do umiarkowanej astmy dziecięcej, po której następowały trzy fazy obserwacji obserwacyjnej; próba i wszystkie kolejne fazy obejmowały co najmniej roczną spirometrię przedrozchudzającą i spirometrię po rozszerzeniu oskrzeli (ryc. S1 w Dodatkowym dodatku 1, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu) .16, 17 Łącznie 1041 dzieci, od 5 do 12 lat zostały włączone do badania w okresie od grudnia 1993 r. do września 1995 r. Włączenie było ograniczone do dzieci z przewlekłą astmą występującą w wywiadzie, u których w ciągu 28 dni dochodziło do objawów astmy lub niskiego porannego natężenia przepływu na 8 lub więcej dni; włączenie wymagało również prowokacji metacholiną o stężeniu 12,5 mg na mililitr lub mniej, co spowodowało zmniejszenie FEV1 o co najmniej 20% (ponieważ reaktywność dróg oddechowych jest określona przez prowokacyjne stężenie metacholiny wymagane do zmniejszenia FEV1 o co najmniej 20% [metacholina PC20], o wyższych wartościach wskazujących mniejszą reakcję dróg oddechowych). Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców lub opiekunów wszystkich uczestników.
Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania budezonidu (200 .g dwa razy na dobę), nedokromilu (8 mg dwa razy na dobę) lub placebo, a wszystko to drogą inhalacji. Leczenie kontynuowano przez średnio 4,5 roku; składnik leczenia w badaniu zakończył się w 1999 r., a opieka nad chorymi na astmę została przeniesiona na pracownika opieki zdrowotnej każdego uczestnika. Stwierdziliśmy, że leki przeciwzapalne nie miały lepszego efektu długoterminowego niż placebo na wzrost funkcji płuc. 17 Obserwacja była kontynuowana przez 13 lat w trzech kolejnych fazach; ponad 85% pierwotnych 1041 uczestników uczestniczyło w co najmniej jednej obserwacyjnej fazie obserwacji, a 80% uczestniczyło we wszystkich trzech fazach.
Wartości FEV1 dla pacjentów bez astmy oskrzelowej, które uczestniczyły w trzecim badaniu National Health and Nutrition Survey (NHANES III), 18 skorygowanym o płeć, rasę, grupę etniczną, wiek i wzrost w każdym pomiarze spirometrycznym, zostały użyte jako podstawa porównania FEV1 u uczestników CAMP. NHANES III, przeprowadzony w latach 1988-1994, przebadał 7429 zdrowych, trwających przez całe życie osób niepalących i zmierzone wartości FEV1 przed podaniem rozszerzającego się oskrzeli oraz wymuszoną pojemność życiową (FVC) zgodnie z zaleceniami American Thoracic Society. Kohorta obejmowała białych, Meksykanów i czarnych, a różne równania dla przewidywanej FEV1 ustalono dla każdej rasy lub grupy etnicznej i płci na podstawie wieku i wzrostu18.
Klasyfikacja wzorców funkcji płuc w podzbiorze uczestników
W obecnym badaniu podzieliliśmy podgrupę uczestników CAMP na cztery wzorce wzrostu i spadku czynności płuc: normalny wzrost z normalnym plateau lub maksymalny jeszcze nie osiągnięty, normalny wzrost i wczesny spadek, obniżony wzrost i normalny plateau lub maksymalny jeszcze nie osiągnięty, oraz zmniejszony wzrost i wczesny spadek
[więcej w: dwoinka rzeżączki, przychodnia kutrzeby, cezas białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: cezas białystok dwoinka rzeżączki przychodnia kutrzeby