CZYNNIKI POZANERKOWE

CZYNNIKI POZANERKOWE Ciśnienie tętnicze krwi Doświadczalnie wykazano, że istnieje pewien stosunek ciśnienia krwi do wydzielania moczu. Najmniejsze ciśnienie krwi, przy którym odbywa się wytwarzanie moczu, wynosi dla psa i kota około 30-40 mm słupa rtęci. To najmniejsze ciśnienie krwi, przy którym odbywa się wytwarzanie moczu, jest bliskie ciśnienia osmotycznego białek krwi. Natężenie zmian w wytwarzaniu moczu zależy nie tylko od wielkości ciśnienia tętniczego krwi, lecz także od różnicy pomiędzy ciśnieniem krwi na ścianę naczynia a ciśnieniem onkotycznym. Im większa różnica tych ciśnień na korzyść ciśnienia krwi na ścianę naczynia, tym więcej wytwarza się moczu na drodze filtracji. Continue reading „CZYNNIKI POZANERKOWE”

cisnienia krwi w naczyniach nerkowych

Dalsze badania doświadczalne z angiografią nerek wykazały, że zahamowanie dopływu krwi do kończyny dolnej przez nałożenie opaski uciskającej. Ustalono przy tym, że różne czynniki mogą zmieniać przepływ krwi w sposób dwojaki. Może, bowiem wystąpić zwolnienie przepływu krwi w korze nerkowej z równoczesnym przyspieszeniem przepływu w części rdzennej nerki albo przyspieszenie przepływu w korze nerki i zwolnienie się jego w jej części rdzennej. Po wprowadzeniu zwierzęciu pilekarpiny zwalnia się w okresie żylnym przepływ krwi w korze nerkowej obok zwiększonego przepływu przez część rdzenną. W tym, więc przypadku ukrwienie kory jest większe niż części rdzennej nerki w porównaniu z warunkami normalnymi. Continue reading „cisnienia krwi w naczyniach nerkowych”

Angiogramy

Angiogramy wykonane po kilku godzinach od chwili wprowadzenia toksyny wykazują, że tętnice kory nerkowej są zwężone tak samo jak tętnice udowe. Istnieje, więc równoległość oddziaływania tętnic nerkowych kory nerkowej i udowych w przeciwieństwie do tętnicy krezkowej, która jest rozszerzona. Naczynia części rdzennej nerki są w tych warunkach doświadczalnych rozszerzone. Trueta i jego współpracownicy, którzy wykonali opisali wyżej doświadczenia, przedstawiają krążenie krwi w nerkach w sposób następujący krew dochodząca do nerki ma dwie główne drogi przepływu przez ten narząd może ona płynąć prawie wyłącznie jedną lub drugą z tych dróg. Dwie drogi pochodzące od wspólnego pnia rozchodzą się tam, gdzie tętnice doprowadzające kłębków przyrdzeniowych juxtamedullares opuszczają tętnice międzyzrazikowe. Continue reading „Angiogramy”

Antydiuretyna

Antydiuretyna wywołuje zmniejszenie wydzielania moczu w nerce odnerwionej, a nawet wyosobnionej z ustroju. Hormon ten wpływa bezpośrednio na komórki kanalików nerkowych, pobudzając wchłanianie zwrotne przesączu kłębkowego, i na szybkość przesączenia w kłębkach nerkowych, zmniejszając ją w związku ze zmianą krążenia krwi w krążeniu śród nerkowym. Ilość hormonu antydiuretycznego normalnie znajdująca się we krwi jest zbyt mała, aby mogła być w niej wykryta. Różne jednak pośrednie dowody wskazują na obecność tego hormonu we krwi i na jego ważną rolę w regulacji wydzielania wody. W moczu u szczurów nawodnionych nie można wykryć hormonu antydiuretycznego, lecz 11 szczurów pozbawionych wody hormon ten znajduje się w moczu i można go określić. Continue reading „Antydiuretyna”

Doswiadczenia wykazuja, ze adrenalina, dzialajac zwezajaco na naczynia nerki

Doświadczenia wykazują, że adrenalina, działając zwężająco na naczynia nerki, czyli tak samo jak na inne naczynia ustroju, wywołuje zmniejszenie się wydzielania moczu. Adrenalina, bowiem zwęża naczynia doprowadzające kłębków nerkowych, zmniejszając zaś przez to ukrwienie nerki, wywołuje zmniejszenie się wydzielania moczu. Demant wykazał, że wydzielanie moczu zwiększa się w tej nerce, no stronie, której usunięto nadnercza. To zjawisko łączy się z uszkodzeniem nerwów współczulnych. Usunięcie nadnerczy powoduje również to, że nerka traci zdolności do powstawania mocznicy. Continue reading „Doswiadczenia wykazuja, ze adrenalina, dzialajac zwezajaco na naczynia nerki”

Cisnienie tetnicze krwi

W większości przypadków występuje nadciśnienie tętnicze o charakterze okresowym, które może być bardzo wysokie lub dochodzić tylko do 180 mm słupa rtęci – skurczowe i 120 mm rozkurczowe. Ciśnienie tętnicze krwi może jednak w pewnej liczbie przypadków utrzymywać się na poziomie prawidłowym. Nadciśnienie ma wielkie znaczenie rozpoznawcze i rokownicze, gdyż jest ono związane z ostrością choroby i powstawaniem powikłań. Wysokie ciśnienie krwi występujące już na samym początku schorzenia wywołuje, uporczywe bóle głowy wyraz zmian krążeniowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Precz tego występuje powiększenie lewej komory serca i powstaje skłonność do ostrej niewydolności krążenia. Continue reading „Cisnienie tetnicze krwi”

Wieloródka Odporna na gruźlicę i kulturę konwersji z Bedaquiline AD 9

Konwersja kultur była wyższa w grupie bedakwilinowej niż w grupie placebo, pomimo większego odsetka izolatów o oporności na pirazynamamid i przedrozszerzonej oporności na leki w punkcie wyjściowym w grupie bedakiliny. Zarówno u pacjentów z opornymi na wiele leków izolatami, jak iz tymi z wcześniej rozległymi, lekoopornymi izolatami, częstsze i szybsze przekształcanie się kultur z użyciem bedakiliny było częstsze niż w przypadku placebo. Podobnie jak w 8-tygodniowym badaniu na obecność bedakwiny, 9,10 najczęstsze działania niepożądane, które obserwowaliśmy, były podobne do obserwowanych u pacjentów z gruźlicą, którzy otrzymują leczenie drugiego rzutu w przypadku wielolekoopornej gruźlicy.18,19 Działania niepożądane prowadzące do do odstawienia bedaquiliny były rzadkie. Zwiększone poziomy aminotransferaz wątrobowych, które obserwowano w badaniach przedklinicznych, obserwowano częściej w grupie przyjmującej bedakilinę niż w grupie placebo (tabela S4 w dodatkowym dodatku), ale tylko trzech pacjentów (z których dwóch miało zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B) odstawiło przypisany lek badany. Continue reading „Wieloródka Odporna na gruźlicę i kulturę konwersji z Bedaquiline AD 9”

Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 9

Badanie spełniło swój pierwotny punkt końcowy (poprawa przeżycia wolnego od progresji), a to odkrycie zostało silnie poparte analizami wszystkich drugorzędowych punktów końcowych i różnych wstępnie zaplanowanych analiz wrażliwości i podgrup. Szybkość indukcji ujemnego statusu dla minimalnej pozostałości choroby była ponad 10-krotnie wyższa w przypadku obinutuzumabu-chlorambucylu, jak to było w przypadku rytuksymab-chlorambucylu. Zdolność leczenia prowadzącego do niskiego poziomu minimalnej choroby resztkowej w szpiku kostnym lub krwi obwodowej była ostatnio związana z poprawą całkowitego czasu przeżycia, niezależnie od klinicznie ocenionego stanu odpowiedzi.37 Przy dłuższym okresie obserwacji, wyższy wskaźnik eliminacji minimum choroba resztkowa, którą obserwowano w przypadku obinutuzumabu w porównaniu z rytuksymabem, może prowadzić do ogólnej korzyści przeżycia oprócz poprawy przeżycia bez progresji.
Chociaż odsetek odpowiedzi obserwowany w przypadku leczenia rytuksymab-chlorambucylem był podobny do obserwowanego w poprzednich badaniach fazy drugiej, 12,13 czasu przeżycia wolnego od progresji w przypadku leczenia rytuksymabem-chlorambucylem było krótsze w naszym badaniu niż w tych badaniach. Continue reading „Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 9”

Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych AD 9

Jednak inne badania wykazały nieco wyższą czułość testu RT-QuIC dla płynu mózgowo-rdzeniowego16, 17 niż te uzyskane w tym badaniu. W każdym przypadku konieczne jest dalsze potwierdzenie zarówno testu opartego na błonie śluzowej węchu, jak i testu opartego na płynie mózgowo-rdzeniowym, aby w pełni ustalić ich względną czułość i specyficzność diagnostyczną w warunkach klinicznych oraz określić, w jaki sposób można wykryć wczesną aktywność wysiewu w trakcie Creutzfeldt. -Jakobowa choroba. Ponadto, u sześciu z siedmiu pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, u których test RT-QuIC płynu mózgowo-rdzeniowego był ujemny, ale test RT-QuIC błony węchowej był dodatni, nakłucie lędźwiowe i szczotkowanie węchowej błony śluzowej wykonano prawie tak samo. Continue reading „Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych AD 9”

Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego czesc 4

Zgodnie z protokołem badania dane dotyczące kosztów pacjentów nie były gromadzone po 2 latach. Oględziny próbne
Procedura SSSS została zatwierdzona przez lokalne szwedzkie rady ds. Oceny etycznej, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną i świadomą zgodę. Badanie zostało przeprowadzone, a dane zgłoszono zgodnie z protokołem badania, który jest dostępny pod adresem. Autorzy zaprojektowali próbę, przeanalizowali dane, napisali manuskrypt (wraz z pierwszym projektem napisanym przez pierwszego autora), podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji oraz gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność tego raportu do protokołu próbnego. Żadna instytucja ani firma nie brała udziału w analizie danych, przygotowaniu manuskryptu ani decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji.
Analiza statystyczna
Obliczyliśmy, że w badaniu musi uczestniczyć co najmniej 40 pacjentów w każdej z czterech warstw – grupa fuzyjna z kręgozmyk, grupa fuzji bez spondylolistycznej, grupa z samą dekompresją i spondylolistyczną, i grupa bez dekompresji – będzie to 80% moc do wykrywania różnicy w wyniku ODI co najmniej 12 między grupami leczenia na poziomie istotności 0,05. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego czesc 4”