stwardnienie naczyn nerkowych

Okres trzeci jest zejściem okresu drugiego. Cechuje go stwardnienie naczyń nerkowych, zanik miąższu nerkowego i rozrost tkanki łącznej między kłębkami i kanalikami. Naczynia śródnerkowe ulegają zwyrodnieniu szklistemu. Torebka Bowmana opróżnia się z wysięku i zostaje całkowicie uciśnięta przez rozrastającą się tkankę łączną. W kanalikach w tym okresie występuje zwyrodnienie tłuszczowe. Continue reading „stwardnienie naczyn nerkowych”

zmiany histologiczne

Przebieg kliniczny typu drugiego zapalenia nerek nie jest podobny do przebiegu spostrzeganego w typie pierwszym. Również zmiany histologiczne zasadniczo różnią się w obu tych typach w typie pierwszym bowiem w pewnym jego okresie występuje zapalenie pozawłosowate gloneru litis extracapillaris, w typie zaś II śródwłosowate gl6merulitis intracapillaris. Te zmiany uzyskano w doświadczeniach na zwierzętach. Rokowanie również wyraźnie się różni w tych typach zapalenia kłębków nerkowych. W typie pierwszym 82 % chorych zdrowiej e, w typie zaś drugim 95 % chorych umiera. Continue reading „zmiany histologiczne”

Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 8

Podobnie wskaźniki poważnych zdarzeń niepożądanych i hospitalizacji nie różniły się istotnie między grupami. Poziom wyjściowy LVESVI, który obserwowaliśmy, był niższy, niż zakładaliśmy, odzwierciedlając zmienność wielkości lewej komory i ostrość niedomykalności mitralnej u tych pacjentów, a także niespójne metody stosowane do oceny niedomykalności mitralnej w poprzednich badaniach. Chociaż wyjściowy LVESVI był mniejszy niż zakładano, tak samo była jego zmienność, przy mocy statystycznej do badania pozostającej na poziomie 90%. Niedomykalność mitralna u pacjentów włączonych do tego badania miała charakter całkowicie niedokrwienny i była ciężka (u 96% pacjentów) zgodnie z integracyjnymi kryteriami echokardiograficznymi, a wyjściowa frakcja wyrzutowa była podobna do tej opisanej poprzednio.33 Średni skuteczny obszar ujścia zwrotnicy wśród pacjentów w naszym badaniu było 0,4 cm2, co kwalifikuje się jako ciężka niedomykalność mitralna zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które zapewniają próg 0,2 cm2. Continue reading „Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 8”

Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie

Szacuje się, że ponad 80% zgonów z powodu chorób układu krążenia występuje w krajach o niskim i średnim dochodzie, ale przyczyny są nieznane. Metody
W badaniu wzięło udział 156 424 osoby z 628 miejskich i wiejskich społeczności w 17 krajach (3 kraje o wysokim dochodzie, 10 krajów o średnich dochodach i 4 kraje o niskich dochodach) i oszacowaliśmy ryzyko sercowo-naczyniowe za pomocą wskaźnika ryzyka INTERHEART, zweryfikowanego wyniku oceny ilościowego czynnika ryzyka obciążenie bez stosowania testów laboratoryjnych (przy wyższych wynikach wskazujących na większe obciążenie czynnikami ryzyka). Uczestnicy byli obserwowani pod kątem incydentów sercowo-naczyniowych i śmierci przez średnio 4,1 roku.
Wyniki
Średni wskaźnik ryzyka INTERHEART był najwyższy w krajach o wysokim dochodzie, średnio w krajach o średnim dochodzie, a najniższy w krajach o niskich dochodach (P <0,001). Continue reading „Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie”

Spironolakton na niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową

Antagoniści receptorów mineralokortykoidów poprawiają rokowanie u pacjentów z niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory. Oceniliśmy wpływ spironolaktonu u pacjentów z niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Metody
W tym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą przypisaliśmy 3445 pacjentom z objawową niewydolnością serca i frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą 45% lub więcej, którzy otrzymywali spironolakton (15 do 45 mg na dobę) lub placebo. Głównym rezultatem był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, przerwanie akcji serca lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca. Continue reading „Spironolakton na niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową”

Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca AD 9

Potencjalną obawą jest błędna klasyfikacja narażenia lub wyniku, ponieważ błędna klasyfikacja będzie miała tendencję do odchylania wyników w kierunku wartości null. 28 Dokumentacja, że recepta została wypełniona, nie gwarantuje, że lek został faktycznie zaaprobowany. Jednak analizy wtórne, w których wymagaliśmy, aby kobiety wypełniły lub uzupełniły receptę w pierwszym trymestrze, nie zmieniły zasadniczo ustaleń, chociaż szacunki były mniej precyzyjne ze względu na zmniejszoną wielkość kohorty. Zastosowaliśmy sprawdzone definicje dla wyników opartych na kodowaniu ICD-9, ale nietrywialny odsetek przypadków nie został potwierdzony w recenzji rekordu. Continue reading „Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca AD 9”

Leczenie Dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry

Dupilumab, w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne blokujące interleukinę-4 i interleukinę-13, wykazało skuteczność u pacjentów z astmą i podwyższonym poziomem eozynofili. Blokada dupilumabu tych kluczowych czynników wywołujących zapalenie komórek pomocniczych typu 2 pomocniczego limfocytów T (Th2) może pomóc w leczeniu powiązanych chorób, w tym atopowego zapalenia skóry. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badania z udziałem dorosłych pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry pomimo leczenia miejscowo glikokortykosteroidami i inhibitorami kalcyneuryny. Dupilumab oceniano jako monoterapię w dwóch 4-tygodniowych badaniach iw jednym 12-tygodniowym badaniu oraz w połączeniu z miejscowymi glikokortykoidami w kolejnym 4-tygodniowym badaniu. Continue reading „Leczenie Dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry”

Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego czesc 4

Zgodnie z protokołem badania dane dotyczące kosztów pacjentów nie były gromadzone po 2 latach. Oględziny próbne
Procedura SSSS została zatwierdzona przez lokalne szwedzkie rady ds. Oceny etycznej, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną i świadomą zgodę. Badanie zostało przeprowadzone, a dane zgłoszono zgodnie z protokołem badania, który jest dostępny pod adresem. Autorzy zaprojektowali próbę, przeanalizowali dane, napisali manuskrypt (wraz z pierwszym projektem napisanym przez pierwszego autora), podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji oraz gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność tego raportu do protokołu próbnego. Żadna instytucja ani firma nie brała udziału w analizie danych, przygotowaniu manuskryptu ani decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji.
Analiza statystyczna
Obliczyliśmy, że w badaniu musi uczestniczyć co najmniej 40 pacjentów w każdej z czterech warstw – grupa fuzyjna z kręgozmyk, grupa fuzji bez spondylolistycznej, grupa z samą dekompresją i spondylolistyczną, i grupa bez dekompresji – będzie to 80% moc do wykrywania różnicy w wyniku ODI co najmniej 12 między grupami leczenia na poziomie istotności 0,05. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego czesc 4”

Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego ad 7

Łącznie 36% połączonych grup o zmniejszonym wzroście i 8% połączonych prawidłowych grup wzrostu zostały zaklasyfikowane jako mające COPD zgodnie ze zmodyfikowanym spirometrycznym kryterium GOLD współczynnika FEV1: FVC po podaniu rozszerzonej oskrzeli, który był poniżej dolnej granicy normy. zakres (P <0,001) .5,5,26 Dyskusja
Oceniliśmy uczestników badania z uporczywą astmą wieku dziecięcego zgodnie z trajektorią wzrostu i spadku funkcji płuc FEV1. Identyfikacja tych trajektorii została przeprowadzona w celu dopasowania do długotrwałego modelu wzrostu i spadku czynności płuc (ryc. 1) i została poinformowana o wcześniejszych pracach, identyfikując fazę plateau rozpoczynającą się przed 20 rokiem życia, po której nastąpił spadek o wiek 25 lat w populacjach nie-hodowlanych.27 W dwóch grupach z wczesnym upośledzeniem czynności płuc średni wiek, w którym czynność płuc zaczęła spadać, wynosił 21,1 lat u uczestników z normalnym wzrostem i 21,3 lat u pacjentów z obniżonym wzrostem, co wskazuje, że wczesny spadek stanowi ważny wkład w długotrwały deficyt czynności płuc, który często obserwuje się u pacjentów z astmą. [28] Średniego uczestnika obserwowano aż do średniego wieku 26,0 lat, przez co określenie zmniejszenia wzrostu w stosunku do prawidłowego wzrostu było silniejsze niż określenie wczesnego spadku w stosunku do braku spadku; ta ostatnia ocena byłaby wspomagana dłuższym okresem obserwacji.
Wśród dzieci z łagodną do umiarkowanej, uporczywą astmą w naszym badaniu 75% miało nieprawidłowe wzorce wzrostu i spadku płuc we wczesnej dorosłości. Wiele spośród zidentyfikowanych wcześniej czynników ryzyka związanych ze zmniejszeniem wzrostu czynności płuc, w tym palenie tytoniu w czasie ciąży, 29 zmniejszyło czynność płuc w momencie włączenia do badania, 30 i nasilenie nadreaktywności dróg oddechowych.31 Wśród tych czynników, obniżona czynność płuc na początku badania była najsilniejsza predykator podłużnego zaburzenia czynności płuc. Continue reading „Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego ad 7”

Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi ad 5

MRI powtórzono między schematami chemioterapii i przed operacją. Patolodzy zostali przeszkoleni w zakresie metody oceny resztkowego obciążenia nowotworem (drugi punkt końcowy nie został tutaj opisany). Wszyscy pacjenci musieli mieć próbkę rdzenia-biopsji, która była wystarczająca do profilowania macierzy ekspresji w celu wygenerowania wyników testu 70-genowego MammaPrint, testu ekspresji genu HER2 TargetPrint, 13 i mikromacierzy pełnego genomu 44K ( wszystko z Agendii). Testy genów zakupiono w tempie badawczym. Agendia dostarczyła analizę wyników testu 70-genu, ale nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu próbnym, nabyciu lub interpretacji danych, przygotowaniu manuskryptu ani decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Macierze fosfoproteinowe z odwróconą fazą wytworzono z początkowego rdzenia.18,19 Pacjentów stratyfikowano zgodnie ze stanem ryzyka na profilu 70-genu (klasa wysokiego ryzyka względem 2), jak określono przez ustalony medianę punktu odcięcia dla indeksu ciągłego wynik wśród uczestników testu I-SPY 1, którzy spełnili kryteria kwalifikujące do włączenia do badania I-SPY 2 (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym) .20 Oględziny próbne
Badanie zostało zaprojektowane przez badaczy. Continue reading „Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi ad 5”