Zarodzce znajduje sie podczas napadu choroby w duzej liczbie we krwi

Pasożyty te, wywołujące zimnice, i po przejściu dalszego rozwoju w układzie siateczkowo-śródbłonkowym atakują czerwone krwinki, które doprowadzają do rozpadu. W ustroju ludzkim pasożyt rozmnaża się bezpłciowo, przechodzi natomiast płciowy cykl rozwojowy w ustroju komara widliszka. Zarodźce znajduje się podczas napadu choroby w dużej liczbie we krwi i mogą zaczopować naczynia włosowate w śledzionie, mózgu i innych narządach. Korzenionóżki (Rhizopoda) poruszają się przez wypuszczanie nibynóżek. Z tej grup pasożytami dla człowieka są pełzaki, a mianowicie: Pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica,), wywołuje biegunkę z ciężkim zatruciem, kończącą się często śmiercią. Continue reading „Zarodzce znajduje sie podczas napadu choroby w duzej liczbie we krwi”

Angiogramy

Angiogramy wykonane po kilku godzinach od chwili wprowadzenia toksyny wykazują, że tętnice kory nerkowej są zwężone tak samo jak tętnice udowe. Istnieje, więc równoległość oddziaływania tętnic nerkowych kory nerkowej i udowych w przeciwieństwie do tętnicy krezkowej, która jest rozszerzona. Naczynia części rdzennej nerki są w tych warunkach doświadczalnych rozszerzone. Trueta i jego współpracownicy, którzy wykonali opisali wyżej doświadczenia, przedstawiają krążenie krwi w nerkach w sposób następujący krew dochodząca do nerki ma dwie główne drogi przepływu przez ten narząd może ona płynąć prawie wyłącznie jedną lub drugą z tych dróg. Dwie drogi pochodzące od wspólnego pnia rozchodzą się tam, gdzie tętnice doprowadzające kłębków przyrdzeniowych juxtamedullares opuszczają tętnice międzyzrazikowe. Continue reading „Angiogramy”

tetnice doprowadzajace klebków kory

Druga droga jest drogą korową. Biegnie ona przez, tętnice międzyzrazikowe, tętnice doprowadzające kłębków kory, następnie przez tętnice odprowadzające i siatkę korowych naczyń włosowatych, a w końcu przez żyły odprowadzające tej siatki do żył międzyzrazikowych nerki. Dalsze odcinki obu dróg wewnątrz nerkowych, tak jak ich początek, są wspólne. Badania wykazały, że wielka liczba kłębków nerkowych może być wyłączona z krążenia krwi i zjawisko to może występować na dużą skalę. Ma to znaczenie dla szybkości przesączania moczu, gdyż jest ono uzależnione od ukrwienia części korowej nerki. Continue reading „tetnice doprowadzajace klebków kory”

We krwi moze poza tym nagromadzic sie woda

We krwi może poza tym nagromadzić się woda i różne sole mineralne w stanach zakłóceń przemiany mineralnej i wodnej. Zasadniczy wpływ na wytwarzanie moczu wywiera zawartość wody we krwi. Woda znajdująca się we krwi jest w zasadzie wartością dość stałą, lecz małe nawet przesunięcie w zawartości wody w osoczu wywołuje zwiększenie lub zmniejszenie się wytwarzania moczu. Nerka wydala tylko wodę wolną, znajdującą się w osoczu krwi, dlatego też woda związana z koloidami krwi lub tkanek nie podlega wydaleniu. Już mała netto strata wody w osoczu wywołuje zagęszczenie krwi, co prowadzi do zmniejszenia wytwarzania moczu. Continue reading „We krwi moze poza tym nagromadzic sie woda”

Przeziebienie

W odnerwionej nerce skurcz naczyń po ochłodzeniu skóry nie występuje. Zimno nie może jednak być jedynym czynnikiem zdolnym wywołać stan zapalny kłębków nerkowych. Stwarza ono przez niedokrzwienie nerki tylko odpowiednie warunki, na których tle inne czynniki mogą przejawiać swoje chorobotwórcze właściwości i wywołać stan zapalny. Przeziębienie, więc należy uznać za czynnik sprzyjający powstawaniu zapalenia kłębków nerkowych. Zakażenie nerek również nie jest wyłączną przyczyną powstawania ich zapalenia. Continue reading „Przeziebienie”

Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 11

Badanie FIXTURE wykazało wyższą skuteczność secukinumabu nad inhibitorem TNF etanerceptem w okresie 52 tygodni, czas trwania przekraczający 12-tygodniowy czas trwania badania w poprzedniej fazie 3, zaślepione, bezpośrednie porównanie terapii biologicznych łuszczycy.22 Odpowiedzi w 12. tygodniu utrzymywały się u większości pacjentów do 52. tygodnia, a co 4 tygodnie kontynuowano leczenie secukinumabem. Utrzymanie odpowiedzi było rygorystycznie oceniane, biorąc pod uwagę, że brakujące dane przypisano jako brak odpowiedzi, co stanowiło ostrożną ocenę. Continue reading „Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 11”

Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 9

Badanie spełniło swój pierwotny punkt końcowy (poprawa przeżycia wolnego od progresji), a to odkrycie zostało silnie poparte analizami wszystkich drugorzędowych punktów końcowych i różnych wstępnie zaplanowanych analiz wrażliwości i podgrup. Szybkość indukcji ujemnego statusu dla minimalnej pozostałości choroby była ponad 10-krotnie wyższa w przypadku obinutuzumabu-chlorambucylu, jak to było w przypadku rytuksymab-chlorambucylu. Zdolność leczenia prowadzącego do niskiego poziomu minimalnej choroby resztkowej w szpiku kostnym lub krwi obwodowej była ostatnio związana z poprawą całkowitego czasu przeżycia, niezależnie od klinicznie ocenionego stanu odpowiedzi.37 Przy dłuższym okresie obserwacji, wyższy wskaźnik eliminacji minimum choroba resztkowa, którą obserwowano w przypadku obinutuzumabu w porównaniu z rytuksymabem, może prowadzić do ogólnej korzyści przeżycia oprócz poprawy przeżycia bez progresji.
Chociaż odsetek odpowiedzi obserwowany w przypadku leczenia rytuksymab-chlorambucylem był podobny do obserwowanego w poprzednich badaniach fazy drugiej, 12,13 czasu przeżycia wolnego od progresji w przypadku leczenia rytuksymabem-chlorambucylem było krótsze w naszym badaniu niż w tych badaniach. Continue reading „Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 9”

Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych AD 9

Jednak inne badania wykazały nieco wyższą czułość testu RT-QuIC dla płynu mózgowo-rdzeniowego16, 17 niż te uzyskane w tym badaniu. W każdym przypadku konieczne jest dalsze potwierdzenie zarówno testu opartego na błonie śluzowej węchu, jak i testu opartego na płynie mózgowo-rdzeniowym, aby w pełni ustalić ich względną czułość i specyficzność diagnostyczną w warunkach klinicznych oraz określić, w jaki sposób można wykryć wczesną aktywność wysiewu w trakcie Creutzfeldt. -Jakobowa choroba. Ponadto, u sześciu z siedmiu pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, u których test RT-QuIC płynu mózgowo-rdzeniowego był ujemny, ale test RT-QuIC błony węchowej był dodatni, nakłucie lędźwiowe i szczotkowanie węchowej błony śluzowej wykonano prawie tak samo. Continue reading „Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych AD 9”

Leczenie Dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry AD 9

Wśród pacjentów w grupie placebo 7 wymagało hospitalizacji (w przypadku infekcji skóry u 3 pacjentów i zaostrzeń atopowego zapalenia skóry u 4), w porównaniu z w grupie przyjmującej dupilumab (w przypadku złamania twarzy). Nie odnotowano żadnych zakażeń oportunistycznych, poważnych lub innych, u pacjentów leczonych dupilumabem i nie stwierdzono zgonów w żadnej z badanych grup. Dyskusja
Leczenie Dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry spowodowało znaczne zmniejszenie objawów, objawów i związanych z nimi poziomów biomarkerów w dwóch 4-tygodniowych badaniach z monoterapią (badania M4A i M4B), jednej 12-tygodniowej monoterapii (badanie M12), i 4-tygodniowe badanie skojarzone z miejscowymi glikokortykosteroidami (Badanie C4). Konsystencja tych obserwacji w czterech badaniach zapewnia silne wsparcie patofizjologicznego znaczenia cytokin Th2 w atopowym zapaleniu skóry. Continue reading „Leczenie Dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry AD 9”

Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego ad 8

Duża analiza danych z rejestru wykazała, że dodanie chirurgii fuzyjnej do operacji dekompresyjnych podwoiło ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych i wiązało się z bezwzględną różnicą ryzyka, która odpowiadała liczbie potrzebnej do uszkodzenia 30 leczonych pacjentów.2,39 nie jest zasilany, aby analizować różnice w stopie komplikacji. Dodanie operacji fuzji do operacji dekompresyjnych znacznie zwiększyło bezpośrednie koszty szpitala, w tym koszty operacji i pobytu w szpitalu, ale nie zwiększyło kosztów pośrednich po 2 latach. Chociaż nie zebrano danych ekonomicznych po 5 latach, wyniki kliniczne, aw szczególności podobne wskaźniki reoperacji w dwóch grupach terapeutycznych wskazują, że wyniki po 2 latach są solidne. W porównaniu z dekompresją i fuzją, sama operacja dekompresyjna nie tylko wiąże się z niższym kosztem leczenia na pacjenta, ale także może oszczędzić zasoby, uwalniając zdolność chirurgiczną w wyniku skrócenia czasu operacji i hospitalizacji.
Zarówno pacjenci, jak i chirurdzy byli świadomi wykonywania zabiegów, ale żaden z chirurgów nie był zaangażowany w ocenę wyniku. Wyniki badania są ważne tylko dla pacjentów ze zwężeniem kręgosłupa na jednym lub dwóch sąsiadujących kręgach lędźwiowych, z lub bez zwyrodnieniowej zwyrodnienia kręgosłupa; dotyczy to większości pacjentów ze zwężeniem kręgosłupa lędźwiowego i stanowi najczęstsze wskazanie do chirurgii kręgosłupa. Analiza per-protokołów i zmodyfikowana analiza zamiaru leczenia (z tylko pięcioma pacjentami, którym brakowało interwencji) wykazała jedynie niewielkie różnice między grupami pod względem ogólnych wyników. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego ad 8”