Doswiadczenia wykazuja, ze adrenalina, dzialajac zwezajaco na naczynia nerki

Doświadczenia wykazują, że adrenalina, działając zwężająco na naczynia nerki, czyli tak samo jak na inne naczynia ustroju, wywołuje zmniejszenie się wydzielania moczu. Adrenalina, bowiem zwęża naczynia doprowadzające kłębków nerkowych, zmniejszając zaś przez to ukrwienie nerki, wywołuje zmniejszenie się wydzielania moczu. Demant wykazał, że wydzielanie moczu zwiększa się w tej nerce, no stronie, której usunięto nadnercza. To zjawisko łączy się z uszkodzeniem nerwów współczulnych. Usunięcie nadnerczy powoduje również to, że nerka traci zdolności do powstawania mocznicy. Continue reading „Doswiadczenia wykazuja, ze adrenalina, dzialajac zwezajaco na naczynia nerki”

Hamowanie szlaku mTORC w zespole antyfosfolipidowym AD 10

W związku z tym aktywacja szlaku mTORC w komórkach śródbłonka wydaje się być bardziej ogólnym mechanizmem uszkodzenia naczyń z udziałem przeciwciał. Mechanizmy, dzięki którym przeciwciała antyfosfolipidowe prowadzą do aktywacji komórek, są niecałko wyjaśnione. Wykazano, że przeciwciała antyfosfolipidowe najpierw kojarzą się z antygenami ?2-glikoproteiny I, a następnie wiążą się z receptorami błonowymi, które pośredniczą w zewnątrzkomórkowej sygnalizacji, ostatecznie aktywując komórki śródbłonka i płytki krwi. 3031 W kontekście zakrzepicy, kinaza białkowa aktywowana mitogenem p38 i jądro czynnik ?B okazał się krytycznym pośrednikiem.32 Nasze dane wskazują, że inny szlak sygnalizacyjny jest zaangażowany w rozwój rozrostu warstwy wewnętrznej i sugeruje, że mTORC odgrywa kluczową rolę. Continue reading „Hamowanie szlaku mTORC w zespole antyfosfolipidowym AD 10”

Inhibicja PI3K? przez Idelalizyb u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem niezamieszkałym AD 9

Idelalizyb w monoterapii spowodował zmniejszenie guza u 90% pacjentów, z czego 57% spełniało kryteria obiektywnej odpowiedzi guza. Kontrola choroby może być długotrwała: mediana czasu trwania odpowiedzi wynosiła 12,5 miesiąca, a mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 11,0 miesięcy. Obiektywne reakcje zaobserwowano u pacjentów z chłoniakiem grudkowym i chłoniakiem z małych limfocytów, a także u pacjentów z rzadkimi podgrupami chłoniaka nieziarniczego z chłoniakiem nieziarniczym – chłoniaka z obszaru marginalnego i chłoniaka limfoplazmatycznego z lub bez makroglobulinemii Waldenströma. Zatem celowanie terapeutyczne ścieżki PI3K? Może być klinicznie istotne we wszystkich tych nowotworach z limfocytami B. Continue reading „Inhibicja PI3K? przez Idelalizyb u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem niezamieszkałym AD 9”

Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 11

Badanie FIXTURE wykazało wyższą skuteczność secukinumabu nad inhibitorem TNF etanerceptem w okresie 52 tygodni, czas trwania przekraczający 12-tygodniowy czas trwania badania w poprzedniej fazie 3, zaślepione, bezpośrednie porównanie terapii biologicznych łuszczycy.22 Odpowiedzi w 12. tygodniu utrzymywały się u większości pacjentów do 52. tygodnia, a co 4 tygodnie kontynuowano leczenie secukinumabem. Utrzymanie odpowiedzi było rygorystycznie oceniane, biorąc pod uwagę, że brakujące dane przypisano jako brak odpowiedzi, co stanowiło ostrożną ocenę. Continue reading „Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 11”

Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych

Zdecydowana diagnoza sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba u żywych pacjentów pozostaje wyzwaniem. Test, który wykrywa specyficzny marker choroby Creutzfeldta-Jakoba, białko prionowe (PrPCJD), poprzez testowanie drgań wywołanych trzęsieniem w czasie rzeczywistym (RT-QuIC) płynu mózgowo-rdzeniowego ma czułość od 80 do 90% dla diagnozy sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Oceniliśmy dokładność analizy RT-QuIC szczoteczek nosa z nabłonka węchowego w diagnozowaniu sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba u żywych pacjentów. Metody
Zbieraliśmy próbki nabłonka węchowego i próbki płynu mózgowo-rdzeniowego od pacjentów i pacjentów bez sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba i testowaliśmy je za pomocą RT-QuIC, ultraczułego, opartego na płytkach, testu fluorescencji opartego na płytkach z udziałem zaszczepionej PrPCJD polimeryzacji rekombinowanego PrP w fibryle amyloidowe. Continue reading „Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych”

Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego cd

Pracownicy Swespine zbierają informacje o pacjentach za pomocą kwestionariuszy pocztowych wysyłanych przed operacją oraz 1, 2 i 5 lat po operacji. Na potrzeby badania potwierdziliśmy, że kwestionariusze Swespine otrzymały odpowiedź przed zabiegiem operacyjnym oraz 2 i 5 lat po operacji, i przypomnieliśmy pacjentom, aby w razie potrzeby odpowiedzieli na kwestionariusze. Ponadto wysłaliśmy ZCQ przed operacją i 2 lata po zabiegu. Kwestionariusze, które zostały przesłane pacjentom wraz z kopertą przedpłaconą, nie miały związku z żadną wizytą w szpitalu i zostały wykonane bez pomocy chirurga lub innej osoby zaangażowanej w badanie. Pierwszorzędowym wynikiem był wynik wskaźnika niepełnosprawności Oswestry (ODI, który mieści się w zakresie od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na poważniejszą niepełnosprawność) 18; ODI jest standardem pomiaru stopnia niepełnosprawności i oceny jakości życia u osób z bólem krzyża. Drugorzędnymi rezultatami były wyniki z European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D, które wahały się od 0 do 1, z wyższymi wynikami wskazującymi na lepszą jakość życia), 18 skalami wizualno-analogowymi dla bólu pleców i bólu nóg18 (w zakresie od Od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból) i ZCQ (który waha się od do 4, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej poważną niepełnosprawność). Ponadto pacjenci odpowiedzieli na pytania (które są opisane w dodatkowym dodatku) związane z ogólną satysfakcją, ogólną oceną bólu pleców i nóg oraz zdolności chodzenia18. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego cd”

Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego ad 6

W zmodyfikowanej analizie zamiaru leczenia, która obejmowała tych 9 pacjentów, wyniki były podobne do wyników w analizie zgodnej z protokołem (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Wyniki na 5 lat
Spośród 153 pacjentów, którzy zostali dostatecznie wcześnie zapisani do badania, aby potencjalnie ukończyć 5-letnią obserwację, 7 zmarło, miał poważny udar, a miał ciężką demencję; pozostałych 144 pacjentów kwalifikowało się do 5-letniej obserwacji. Spośród tych pacjentów 138 (96%) dostarczyło informacji o wynikach.
Nie było znaczących różnic między grupą fuzji a grupą samą dekompresją w żadnej z siedmiu zgłoszonych przez pacjenta miar wynikowych, a wyniki były podobne u pacjentów zi bez kręgozmyk (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Średni wynik ODI po 5 latach wynosił 27 w grupie fuzji i 28 w grupie z samą dekompresją (P = 0,86); wynik ODI zmniejszył się w stosunku do wartości wyjściowych o 14 (95% CI, 9 do 19) w grupie fuzji i o 15 (95% CI, 11 do 19) w grupie z samą dekompresją.
Komplikacje i ponowna operacja
Łzy Dural wystąpiły u 12 pacjentów (11%) w grupie fuzji i u 13 pacjentów (11%) w grupie z samą dekompresją (Figura 1). Pooperacyjne zakażenie rany, wymagające leczenia antybiotykami, ale bez reoperacji po usunięciu rany wystąpiło u 11 pacjentów (10%) w grupie fuzji iu 5 pacjentów (4%) w grupie z samą dekompresją. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego ad 6”

Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego cd

Normalny wzrost zdefiniowano jako krzywą wzrostu FEV1, która prawie zawsze była na lub powyżej 25 percentyla wartości w NHANES III, a obniżony wzrost określono jako krzywą wzrostu FEV1, która prawie zawsze była poniżej 25. percentyla, na podstawie oględzin . Wczesny spadek czynności płuc został zdefiniowany jako wcześniejszy niż oczekiwano spadek o co najmniej dwa punkty danych z maksymalnego poziomu na podstawie odpowiednich normalnych krzywych wzrostu FEV1 w kohorcie NHANES III. Klasyfikacja wzorów została subiektywnie oceniona przez ekspertów zgodnie z ogólnym kształtem krzywej FEV1 uczestników w czasie. Pełne procedury klasyfikacji podano w Dodatku do Części 2A. Wygładzanie graficzne wykonano dla każdego dostępnego środka FEV1 dla każdego uczestnika CAMP za pomocą solidnej, miejscowo ważonej regresji wygładzania wykresu rozrzutu19. Surowe miary uczestnika i wygładzone miary oraz percentyle NHANES dla osoby tej samej płci, rasy lub grupy etnicznej, wiek a wzrost jako uczestnika CAMP przy każdej ocenie spirometrycznej wykreślono na tej samej działce. Continue reading „Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego cd”

Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi czesc 4

Rekrutacja do grupy eksperymentalnej, która jest leczona schematem, który osiąga ten status, zostaje natychmiast przerwana, ale wszyscy pacjenci już w grupie, a także jej równoczesne kontrole, muszą zakończyć operację, zanim status reżimu zostanie ogłoszony. Reżim zostaje zniesiony na próżno, jeśli jego predyktywne prawdopodobieństwo sukcesu w badaniu fazy 3 jest niższe niż 10% dla wszystkich 10 podpisów (lub dla wszystkich 3 podpisów w przypadku veliparibu i karboplatyny). Maksymalna łączna liczba pacjentów przypisanych do dowolnej grupy eksperymentalnej wynosi 120. Kwalifikowalność i rejestracja
Badanie jest otwarte dla kobiet w wieku 18 lat i starszych, które mają rozpoznanie klinicznego stadium II lub III raka piersi. Pacjenci muszą mieć klinicznie lub radiologicznie mierzalną chorobę w piersi, zdefiniowaną jako guz większy niż 2,5 cm. Jeśli nowotwór spełnia to kryterium, jak oceniono w badaniu klinicznym, guz musi również mieć średnicę większą niż 2 cm, jak oceniono za pomocą obrazowania. Uczestnicy nie mieli wcześniej żadnego leczenia cytotoksycznego dla tego nowotworu, muszą mieć wynik na poziomie Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej 0 lub (wyniki obejmują zakres od 0 do 5, przy czym 0 oznacza brak objawów i wyższe liczby odzwierciedlające wzrastającą niepełnosprawność związaną z nowotworem), i musi wyrazić zgodę na poddanie się biopsji rdzeniowej i rezonansowi magnetycznemu (MRI). Continue reading „Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi czesc 4”