Nablonek torebki i kanalików kretych

Nabłonek torebki i kanalików krętych ulega złuszczeniu i kanaliki wypełniają się wałeczkami krwistymi i szklistymi. Nierzadko nabłonek kanalików na całej swojej długości ulega zwyrodnieniu, martwicy i złuszczeniu. Cierpią w zasadzie te kanaliki nerkowe, których kłębki uległy zapaleniu. Z tego obrazu anatomo-patologicznego widzimy, że ostre zapalenie kłębków nerkowych dotyczy nie tylko naczyń włosowatych kłębków, lecz również wtórnie i kanalików nerkowych, czyli mamy do czynienia z obrazem patologicznym mieszanym w postaci zapalenia kłębków i zwyrodnienia kanalików. Pierwotne zapalenie kłębków nerkowych daje zawsze wtórne zwyrodnienie kanalików, pierwotne zaś zwyrodnienie kanalików nerkowych daje wtórny odczyn zapalny kłębków. Continue reading „Nablonek torebki i kanalików kretych”

W jamie torebki zbiera sie wysiek

W postaci śródwłosowatej kłębki nerkowe wykazuj ą niedokrwienie i są napęczniałe. W jamie torebki zbiera się wysięk, zawierający skrzepłe białko i krwinki czerwone. Proces ten trwa tak długo, dopóki torebka i kłębki nie stracą swojej drożności z powodu zwyrodnienia szklistego. Po wystąpieniu całkowitego zwyrodnienia kłębka wraz z i ego torebką ciałka Malpighiego całkowicie są pozbawione krwi. Czynność takich ciałek Malpighiego całkowicie wypada. Continue reading „W jamie torebki zbiera sie wysiek”

Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie AD 8

Natomiast w większości krajów o średnim i niskim dochodzie mogą istnieć większe różnice między społecznościami miejskimi i wiejskimi w poziomie wykształcenia ludności, a także w dostępie do opieki zdrowotnej o wysokiej jakości i przystępności, co może przyczynić się do wzrostu wskaźniki zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych na obszarach wiejskich, pomimo niższego obciążenia czynnikami ryzyka. Dane te sugerują zatem, że systemy opieki zdrowotnej prawdopodobnie będą miały duży wpływ na wyniki chorób układu krążenia. Większość poprzednich badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym przełomowe badanie wielonarodowych trendów i czynników determinujących w chorobie sercowo-naczyniowej (MONICA), przeprowadzono w dużej mierze w bogatszych krajach (głównie w Europie, patrz rys. S2 w dodatku uzupełniającym), chociaż badanie MONICA a niektóre inne badania obejmowały kilka krajów, takich jak Chiny, które są na niższych poziomach ekonomicznych17. Continue reading „Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie AD 8”

Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 3

Badanie zostało zaprojektowane przez niemiecką grupę CLL Study Group i sponsora (F. Hoffmann-La Roche). Sponsor zebrał i, w połączeniu z niemiecką grupą badawczą CLL, przeanalizował dane. Pierwszy autor napisał wszystkie szkice manuskryptów. Continue reading „Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 3”

Rozprzestrzenianie się oporności na artemizynę w malarii Plasmodium falciparum AD 8

Pacjentów obserwowano przez 28 dni w Kinszasie i przez 42 dni w Pailin, Attapeu, Binh Phuoc, Shwe Kyin i Pingilikani. Parazytemia P. falciparum powróciła po 14 dniu u 39 pacjentów (6 przypadków ponownego wystąpienia). Skuteczność leczenia korygowana za pomocą genotypowania PCR była jednakowo wysoka dla wszystkich schematów leczenia we wszystkich lokalizacjach (Tabela 3). Continue reading „Rozprzestrzenianie się oporności na artemizynę w malarii Plasmodium falciparum AD 8”

Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego ad

Długi okres obserwacji daje możliwość zbadania trajektorii wzrostu płuc i spadku od maksymalnego wzrostu w dużej grupie osób, u których w dzieciństwie występowała uporczywa, łagodna lub umiarkowana astma, oraz w celu określenia demograficznych i klinicznych czynników związanych z nieprawidłowym przebiegiem choroby. wzorce wzrostu i spadku płuc. Metody
Projekt i uczestnicy CAMP
CAMP był randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniem wziewnych terapii przeciwzapalnych łagodnej do umiarkowanej astmy dziecięcej, po której następowały trzy fazy obserwacji obserwacyjnej; próba i wszystkie kolejne fazy obejmowały co najmniej roczną spirometrię przedrozchudzającą i spirometrię po rozszerzeniu oskrzeli (ryc. S1 w Dodatkowym dodatku 1, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu) .16, 17 Łącznie 1041 dzieci, od 5 do 12 lat zostały włączone do badania w okresie od grudnia 1993 r. do września 1995 r. Włączenie było ograniczone do dzieci z przewlekłą astmą występującą w wywiadzie, u których w ciągu 28 dni dochodziło do objawów astmy lub niskiego porannego natężenia przepływu na 8 lub więcej dni; włączenie wymagało również prowokacji metacholiną o stężeniu 12,5 mg na mililitr lub mniej, co spowodowało zmniejszenie FEV1 o co najmniej 20% (ponieważ reaktywność dróg oddechowych jest określona przez prowokacyjne stężenie metacholiny wymagane do zmniejszenia FEV1 o co najmniej 20% [metacholina PC20], o wyższych wartościach wskazujących mniejszą reakcję dróg oddechowych). Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców lub opiekunów wszystkich uczestników. Continue reading „Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego ad”

Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego ad 6

W zmodyfikowanej analizie zamiaru leczenia, która obejmowała tych 9 pacjentów, wyniki były podobne do wyników w analizie zgodnej z protokołem (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Wyniki na 5 lat
Spośród 153 pacjentów, którzy zostali dostatecznie wcześnie zapisani do badania, aby potencjalnie ukończyć 5-letnią obserwację, 7 zmarło, miał poważny udar, a miał ciężką demencję; pozostałych 144 pacjentów kwalifikowało się do 5-letniej obserwacji. Spośród tych pacjentów 138 (96%) dostarczyło informacji o wynikach.
Nie było znaczących różnic między grupą fuzji a grupą samą dekompresją w żadnej z siedmiu zgłoszonych przez pacjenta miar wynikowych, a wyniki były podobne u pacjentów zi bez kręgozmyk (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Średni wynik ODI po 5 latach wynosił 27 w grupie fuzji i 28 w grupie z samą dekompresją (P = 0,86); wynik ODI zmniejszył się w stosunku do wartości wyjściowych o 14 (95% CI, 9 do 19) w grupie fuzji i o 15 (95% CI, 11 do 19) w grupie z samą dekompresją.
Komplikacje i ponowna operacja
Łzy Dural wystąpiły u 12 pacjentów (11%) w grupie fuzji i u 13 pacjentów (11%) w grupie z samą dekompresją (Figura 1). Pooperacyjne zakażenie rany, wymagające leczenia antybiotykami, ale bez reoperacji po usunięciu rany wystąpiło u 11 pacjentów (10%) w grupie fuzji iu 5 pacjentów (4%) w grupie z samą dekompresją. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego ad 6”

Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego czesc 4

Wyniki każdego uczestnika dodatkowo scharakteryzowano, stosując kryteria spirometryczne klasyfikacji Global Initiative dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (GOLD) 22 do końcowej oceny spirometrycznej po rozszerzeniu oskrzeli we wczesnej dorosłości. Dokładną chi-kwadratową statystykę Mantela-Haenszela dla trendu wykorzystano do przetestowania uporządkowanej klasyfikacji krzyżowej kategorii spirometrycznej GOLD w odniesieniu do czterech wzorców wzrostu i spadku płuc. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą SAS, wersja 9.3 (SAS Institute) lub STATA / IC, wersja 13.1 (StataCorp). Wyniki
Klasyfikacja uczestników badania
Próbowaliśmy sklasyfikować wszystkich 1041 uczestników CAMP; Uzupełniające Załączniki (Część 2), 2, 3 i 4 obejmują wszystkie 1041 działek dla czytelników, którzy chcą uzupełnić swoją własną klasyfikację. Dwóch pulmonologów z ekspertyzą astmy miało bardzo dobrą zgodę na ich klasyfikację dla pełnego zestawu 110 uczestników (kappa = 0,83, przedział ufności 95% [CI], 0,76 do 0,91, P <0,001) i doskonałe porozumienie w ich klasyfikacji dla 101 uczestnicy mają możliwe do zidentyfikowania wzorce (kappa = 0,92, 95% CI, 0,86 do 0,98, P <0,001); dodatkowe informacje znajdują się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku 1.23,24 Jedna ze specjalistycznych równiarki przystąpiła do klasyfikacji pozostałych 931 uczestników. Był w stanie podjąć decyzję w sprawie 842 z tych uczestników; wspólny przegląd obu ekspertów wymagał podjęcia decyzji w odniesieniu do pozostałych 89 uczestników. Łącznie 19% klasyfikacji wzorców zostało zdeterminowanych przez obu ekspertów. Continue reading „Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego czesc 4”

Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi cd

Tylko pacjenci z chorobą HER2-ujemną zostali losowo przydzieleni do grupy veliparib-karboplatyna. Panel C pokazuje szczegóły dotyczące badań przesiewowych, randomizacji i leczenia pacjentów w grupie veliparib-karboplatyna i jej współbieżnej grupie kontrolnej. Jedynie pacjenci z chorobą HER2-ujemną kwalifikowali się do losowego przydzielenia do grupy veliparib-karboplatyna. Pacjenci zostali zaklasyfikowani jako otrzymujący przydzieloną interwencję, jeśli otrzymali co najmniej jedną dawkę eksperymentalnej lub kontrolnej terapii. Ocenę biomarkerów (opartą na statusie w odniesieniu do receptorów HER2, hormonów [estrogenu i progesteronu] i testu 70-genu [MammaPrint, Agendia], sklasyfikowanego jak zaznaczono poniżej) przeprowadza się w punkcie wyjściowym i stosuje się do klasyfikacji pacjentów na osiem zdefiniowanych prospektywnie podtypy choroby do celów randomizacji. Oprócz standardowych testów immunohistochemicznych i fluorescencyjnych in situ hybrydyzacji (FISH) protokół obejmował test mikromacierzy ekspresji HER2 (TargetPrint, Agendia). Test ten wcześniej wykazał wysoką zgodność ze standardowymi testami immunohistochemicznymi i FISH w HER2.8 Algorytm adaptacyjno-losowy przypisuje pacjentów z podtypami biomarkerów do konkurencyjnych schematów na podstawie obecnych bayesowskich prawdopodobieństw patologicznej całkowitej odpowiedzi w obrębie tego podtypu biomarkera w trybie eksperymentalnym versus z kontrolą, z 20% pacjentów losowo przydzielonych do kontroli. Continue reading „Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi cd”

Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi

Genetyczna i kliniczna heterogeniczność raka piersi sprawia, że identyfikacja skutecznych terapii jest trudna. Zaprojektowaliśmy I-SPY 2, fazę 2, wieloośrodkowe, adaptacyjne randomizowane badanie w celu zbadania wielu eksperymentalnych schematów w połączeniu ze standardową chemioterapią neoadjuwantową w przypadku raka piersi. Celem jest dopasowanie eksperymentalnych schematów do odpowiadających podtypów raka. Przedstawiamy wyniki dla veliparibu, inhibitora polimerazy (ADP-rybozy) (PARP) w połączeniu z karboplatyną. Metody
W tym trwającym badaniu kobiety kwalifikują się do uczestnictwa, jeśli mają raka piersi stopnia II lub III stopnia z guzem o średnicy 2,5 cm lub większej; nowotwory są podzielone na osiem podtypów biomarkerów na podstawie statusu w odniesieniu do receptora 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2), receptorów hormonalnych i testu na 70 genu. Pacjenci przechodzą adaptacyjną randomizację w obrębie każdego podtypu biomarkera, aby otrzymywać schematy, które mają lepsze wyniki niż standardowa terapia. Schematy są oceniane w obrębie 10 podpisów biomarkerów (tj. Continue reading „Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi”