Konsultacja ginekologiczna składa się z kilku faz

width=300Już kilkadziesiąt lat temu ministerstwo zdrowia wydało oświadczenie, które każdej kobiecie po szesnastym roku życia lub tej współżyjącej seksualnie, zaleca regularne badania okresowe układu rozrodczego. Ginekolog Warszawa przyjmuje pacjentów prywatnie, jak i na mocy świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego. Standardowa konsultacja rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu medycznego. Już na poziomie informacji uzyskanych drogą werbalną od pacjenta, lekarz jest w stanie dostrzec poszczególne symptomy chorobowe. W trakcie tej rozmowy, zwłaszcza jeśli jest to pierwsza wizyta i kartoteka pacjenta jest dopiero tworzona, pozyskiwane są informacje na temat ewentualnego występowania jakichkolwiek chorób w poprzednich pokoleniach. Continue reading „Konsultacja ginekologiczna składa się z kilku faz”

Okresowe badanie u ginekologa to obowiązek każdej kobiety

width=300Każda dorosła kobieta, dla której jej własne zdrowie jest ważną wartością w życiu, powinna dokonywać okresowych badań swojego układu rozrodczego. Ginekolog Warszawa to wybitny specjalista, który niezbędne wykształcenie medyczne zdobywał na uczelni medycznej zlokalizowanej w stolicy naszego kraju. To lekarz, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co pozwala mu przyjmować swoje pacjentki za odpowiednim skierowaniem od lekarza rodzinnego. Szczególnie istotne okazują się być wizyty profilaktyczne, których celem jest sprawdzenie dróg rodnych kobiety. One, ze względu na swoją budowę i funkcjonowanie, są narażone na rozwój wielu chorób. Continue reading „Okresowe badanie u ginekologa to obowiązek każdej kobiety”

ZABURZENIA WYTWARZANIA MOCZU

Nerka góruje nad innymi narządami swoją przemianą materii dzięki doskonałemu zdrenowaniu wnętrza za pomocą kanalików nerkowych, które uchodzą do środowiska zewnętrznego. Przesącz kłębków ściekając kanalikami nerkowymi traci po drodze wszystko to, co ma niższe cząsteczkowe stężenie w tkance nerkowej i wzbogaca się tym, co tkanka nerkowa ma w nadmiarze w porównaniu z przesączeń. Nerki według Klisieckiego mają, więc tę właściwość, że mogą ciała wchłonięte z krwi wydalać wprost do kanalików, czyli do świata zewnętrznego, w przeciwieństwie do innych narządów. ZABURZENIA WYTWARZANIA MOCZU Zaburzenia wytwarzania moczu mogą powstać pod wpływem czynników zarówno pozanerkowych, które regulują pracę nerek, jak i nerkowych, które bezpośrednio biorą udział w filtracji i reabsorpcji w nefronach. Czynniki te często kojarzą się ze sobą i najczęściej w klinice widzimy obrazy złożone. Continue reading „ZABURZENIA WYTWARZANIA MOCZU”

Nerka jest zaopatrzona we wlókna nerwowe

W związku z tym ilość wydzielanego moczu zmienia się w zależności od tego, która część nerki otrzymuje więcej przepływającej krwi. Nerka jest zaopatrzona we włókna nerwowe zwężające oraz rozszerzające naczynia w zależności od rozszerzenia lub zwężenia naczyń nerkowych występuje zwiększenie lub, zmniejszenie wydzielania moczu przy niezmienionym ogólnym ciśnieniu krwi w tętnicach. W przypadkach, w których ogólne ciśnienie krwi spada, wydzielanie moczu zmniejsza się. Widzimy to w doświadczeniach z drażnieniem przeciętego na szyi nerwu błędnego. Wskutek spadku ciśnienia krwi pod wpływem drażnienia tego nerwu, zmniejsza się wydzielanie moczu. Continue reading „Nerka jest zaopatrzona we wlókna nerwowe”

Powstawanie zmian w ukladzie nerwowym

Powstawanie zmian w układzie nerwowym, zarówno ośrodkowym jak i obwodowym, prowadzi do nieprawidłowej czynności nerek. Układ hormonalny Gruczoły wewnętrznego wydzielania wpływają na czynność nerek zmniejszając lub zwiększając wydzielanie moczu. Trudno jeszcze dziś stwierdzić, czy wpływ gruczołów wewnętrznego wydzielania na nerki jest bezpośredni czy pośredni, to znaczy przez działanie na układ nerwowy, który z kolei zmienia czynność nerki. Wielu autorów stoi na stanowisku, że śródmózgowie wpływa na nerkę drogą humoralną, a nie nerwową, to znaczy, że podczas podrażnienia śródmózgowia wytwarzają się swoiste ciała, które krążą we krwi. Ciała te przez krew wpływają na czynność nerki. Continue reading „Powstawanie zmian w ukladzie nerwowym”

Hormon ten wywoluje rozwodnienie krwi i przechodzenie duzej ilosci wody do moczu

Hormon ten wywołuje rozwodnienie krwi i przechodzenie dużej ilości wody do moczu. Mechanizm działania hormonu diuretycznego polega na tym, że zmniejsza się zwrotne wchłanianie w kanalikach nerkowych i zwiększa się śród nerkowe krążenie krwi. Hormon ten jest dzisiaj kwestionowany. Tarczyca reguluje wydzielanie moczu w ten sposób, że powoduje rozwodnienie krwi. Bierze ona, bowiem udział w regulacji krążenia wody pomiędzy krwią a tkankami. Continue reading „Hormon ten wywoluje rozwodnienie krwi i przechodzenie duzej ilosci wody do moczu”

Choroby nerek wedlug schematycznego ujecia Volharda

Choroby nerek według schematycznego ujęcia Volharda sprowadzają się do: 1. zapalenia kłębków naczyniowych i torebki Bowmana nephritis, 2. zwyrodnienia miąższu nerkowego i zmian wstecznych w kanalikach nerkowych nephrosis 3. do stwardnienia naczyń nerkowych na tle miażdżycy nephrosclerosis. Taki podział chorób nerek nie jest ścisły, gdyż w sprawach zapalnych kłębków występują zmiany zwyrodnieniowe w kanalikach, w sprawach zaś pierwotnego zwyrodnienia kanalików nerkowych powstają zaburzenia krążenia w kłębkach. Continue reading „Choroby nerek wedlug schematycznego ujecia Volharda”

zmiany histologiczne

Przebieg kliniczny typu drugiego zapalenia nerek nie jest podobny do przebiegu spostrzeganego w typie pierwszym. Również zmiany histologiczne zasadniczo różnią się w obu tych typach w typie pierwszym bowiem w pewnym jego okresie występuje zapalenie pozawłosowate gloneru litis extracapillaris, w typie zaś II śródwłosowate gl6merulitis intracapillaris. Te zmiany uzyskano w doświadczeniach na zwierzętach. Rokowanie również wyraźnie się różni w tych typach zapalenia kłębków nerkowych. W typie pierwszym 82 % chorych zdrowiej e, w typie zaś drugim 95 % chorych umiera. Continue reading „zmiany histologiczne”

Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 8

Podobnie wskaźniki poważnych zdarzeń niepożądanych i hospitalizacji nie różniły się istotnie między grupami. Poziom wyjściowy LVESVI, który obserwowaliśmy, był niższy, niż zakładaliśmy, odzwierciedlając zmienność wielkości lewej komory i ostrość niedomykalności mitralnej u tych pacjentów, a także niespójne metody stosowane do oceny niedomykalności mitralnej w poprzednich badaniach. Chociaż wyjściowy LVESVI był mniejszy niż zakładano, tak samo była jego zmienność, przy mocy statystycznej do badania pozostającej na poziomie 90%. Niedomykalność mitralna u pacjentów włączonych do tego badania miała charakter całkowicie niedokrwienny i była ciężka (u 96% pacjentów) zgodnie z integracyjnymi kryteriami echokardiograficznymi, a wyjściowa frakcja wyrzutowa była podobna do tej opisanej poprzednio.33 Średni skuteczny obszar ujścia zwrotnicy wśród pacjentów w naszym badaniu było 0,4 cm2, co kwalifikuje się jako ciężka niedomykalność mitralna zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które zapewniają próg 0,2 cm2. Continue reading „Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 8”

Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie AD 8

Natomiast w większości krajów o średnim i niskim dochodzie mogą istnieć większe różnice między społecznościami miejskimi i wiejskimi w poziomie wykształcenia ludności, a także w dostępie do opieki zdrowotnej o wysokiej jakości i przystępności, co może przyczynić się do wzrostu wskaźniki zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych na obszarach wiejskich, pomimo niższego obciążenia czynnikami ryzyka. Dane te sugerują zatem, że systemy opieki zdrowotnej prawdopodobnie będą miały duży wpływ na wyniki chorób układu krążenia. Większość poprzednich badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym przełomowe badanie wielonarodowych trendów i czynników determinujących w chorobie sercowo-naczyniowej (MONICA), przeprowadzono w dużej mierze w bogatszych krajach (głównie w Europie, patrz rys. S2 w dodatku uzupełniającym), chociaż badanie MONICA a niektóre inne badania obejmowały kilka krajów, takich jak Chiny, które są na niższych poziomach ekonomicznych17. Continue reading „Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie AD 8”