Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego ad 6

Uczestnicy z pomiarem spirometrycznym w wieku 23 lat lub starszymi byli starsi (P <0,001) i częściej byli w stanie przedpokwitaniowym w punkcie wyjściowym (P = 0,008) niż pozostali uczestnicy, ale byli podobni w odniesieniu do płci, rasy lub grupy etnicznej , nasilenie astmy, odstęp czasu między diagnozą astmy a rejestracją, stan atopii i przypisaną grupą leczoną. Czynniki ryzyka dla nieprawidłowych wzorów czynności płuc
Wyniki wielomianowej analizy logistyczno-regresyjnej czynników ryzyka dla nieprawidłowych wzorców wzrostu i spadku płuc (normalny wzrost i wczesny spadek, zmniejszony wzrost oraz obniżony wzrost i wczesny spadek) przedstawiono w Tabeli S7 Dodatku Uzupełniającego 1. W porównaniu z uczestnikami, którzy mieli normalny wzorzec wzrostu, ci z wzorcem normalnego wzrostu i wczesnym spadkiem mieli wyższy wskaźnik masy ciała przy rekrutacji (iloraz szans, 1,39, P = 0,02), większe prawdopodobieństwo palenia papierosów przez matkę podczas ciąży ( iloraz szans, 2,33, P = 0,04) i więcej dni wolnych od epizodu podczas próby (iloraz szans, 1,01 na 1% zmiana w dni wolne od epizodów, P = 0,03), ale były poza tym podobne.
Uczestnicy ze schematem zmniejszonego wzrostu, w porównaniu z tymi, którzy mieli normalny wzrost, mieli niższe wartości FEV1 przy zapisie (iloraz szans, 0,86 na 1% zmiana w przewidywanej wartości, P <0,001), niższa odpowiedź rozszerzająca oskrzela (iloraz szans, 0,91 na zmianę 1%, P <0,001) i większą nadreaktywność dróg oddechowych (iloraz szans, 0,61 na jednostkę zmiany w miligramach przekształconych logarytmicznie na mililitr; P <0,001); częściej były to mężczyźni (iloraz szans, 8,18, P <0,001); byli młodsi w rekrutacji (iloraz szans, 0,55 na rok, P <0,001); miał niższy poziom wykształcenia rodziców (iloraz szans co najmniej stopnia kolegium w porównaniu do niższego poziomu, 0,33; P = 0,002); były bardziej narażone na niedobór witaminy D (iloraz szans, 2,15; P = 0,03); i otrzymywał więcej kursów prednizon rocznie podczas badania (iloraz szans, 4,12 dla każdego dodatkowego kursu, P = 0,03).
Uczestnicy z obniżonym wzrostem i wczesnym spadkiem w porównaniu z tymi, którzy mieli normalny wzrost, mieli niższą FEV1 funkcję płuc przy zapisie (iloraz szans, 0,85 na 1% zmiana w przewidywanej wartości, P <0,001), niższa odpowiedź rozszerzająca oskrzela (szanse stosunek 0,91 na zmianę 1%, p <0,001) i zwiększona nadreaktywność dróg oddechowych (iloraz szans, 0,66 na jednostkę zmiany w miligramach transformowanych logarytmicznie na mililitr; P = 0,008); częściej byli to mężczyźni (iloraz szans, 3,07; P <0,001); byli młodsi w rekrutacji (iloraz szans, 0,62 na rok, P <0,001); i miał niższy poziom wykształcenia rodziców (iloraz szans, 0,43 dla co najmniej stopnia kolegium a niższy poziom, P = 0,01), większa liczba pozytywnych testów skórnych przy rekrutacji (iloraz szans dla . 3 pozytywnych testów vs. 3, 2,42, P = 0,03) oraz mniejszą częstość hospitalizacji podczas badania (iloraz szans, 0,26 na hospitalizację, P = 0,02). Continue reading „Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego ad 6”

Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego czesc 4

Wyniki każdego uczestnika dodatkowo scharakteryzowano, stosując kryteria spirometryczne klasyfikacji Global Initiative dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (GOLD) 22 do końcowej oceny spirometrycznej po rozszerzeniu oskrzeli we wczesnej dorosłości. Dokładną chi-kwadratową statystykę Mantela-Haenszela dla trendu wykorzystano do przetestowania uporządkowanej klasyfikacji krzyżowej kategorii spirometrycznej GOLD w odniesieniu do czterech wzorców wzrostu i spadku płuc. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą SAS, wersja 9.3 (SAS Institute) lub STATA / IC, wersja 13.1 (StataCorp). Wyniki
Klasyfikacja uczestników badania
Próbowaliśmy sklasyfikować wszystkich 1041 uczestników CAMP; Uzupełniające Załączniki (Część 2), 2, 3 i 4 obejmują wszystkie 1041 działek dla czytelników, którzy chcą uzupełnić swoją własną klasyfikację. Dwóch pulmonologów z ekspertyzą astmy miało bardzo dobrą zgodę na ich klasyfikację dla pełnego zestawu 110 uczestników (kappa = 0,83, przedział ufności 95% [CI], 0,76 do 0,91, P <0,001) i doskonałe porozumienie w ich klasyfikacji dla 101 uczestnicy mają możliwe do zidentyfikowania wzorce (kappa = 0,92, 95% CI, 0,86 do 0,98, P <0,001); dodatkowe informacje znajdują się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku 1.23,24 Jedna ze specjalistycznych równiarki przystąpiła do klasyfikacji pozostałych 931 uczestników. Był w stanie podjąć decyzję w sprawie 842 z tych uczestników; wspólny przegląd obu ekspertów wymagał podjęcia decyzji w odniesieniu do pozostałych 89 uczestników. Łącznie 19% klasyfikacji wzorców zostało zdeterminowanych przez obu ekspertów. Continue reading „Wzorce wzrostu i upośledzenia czynności płuc w astmie przewlekłej wieku dziecięcego czesc 4”

Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi ad 6

Dodatkowe szczegóły dotyczące wersji próbnej znajdują się w dodatkowym dodatku. Wyniki
Populacja pacjentów
W okresie od marca 2010 r. Do stycznia 2013 r. Zarejestrowano łącznie 127 uczestników losowo przydzielonych do leczenia neratinibem; 12 pacjentów wycofało się przed leczeniem, co pozostawiło 115 pacjentów, którzy mogli być poddani ocenie. Spośród 84 pacjentów losowo przypisanych do grupy kontrolnej, 78 można było ocenić pod względem całkowitej odpowiedzi patologicznej (Figura 1C).
Tabela 1. Tabela 1. Continue reading „Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi ad 6”

Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi ad 7

Ta korzyść została skoncentrowana w potrójnie negatywnym sygnaturze biomarkera, w której oszacowana szybkość całkowitej patologicznej odpowiedzi wyniosła 51% (95% PI, 36 do 66%) w grupie veliparib-karboplatyna w porównaniu z 26% (95% PI, 9 do 43%) w grupie kontrolnej (rysunek 2B). Oszacowana szybkość całkowitej odpowiedzi patologicznej u pacjentów z rakiem piersi z dodatnim mianem receptora hormonalnego i bez HER2 (Figura 2C) wynosiła 14% (95% PI, 3 do 25%) w grupie veliparib-karboplatyna i 19% (95% PI, 5 do 33%) w grupie kontrolnej. W potrójnej negatywnej sygnaturze prawdopodobieństwo, że karboplatyna veliparibu przewyższa kontrolę wynosi 99%, a jej prawdopodobieństwo sukcesu statystycznego w równie randomizowanej próbie fazy 3 obejmującej 300 pacjentów wynosi 88% (Figura 2B i Tabela 2). Toksyczne efekty
Tabela 3. Tabela 3. Wybrane zdarzenia niepożądane i efekty toksyczne. Wybrane efekty toksyczne według grupy leczenia zestawiono w Tabeli 3; wszystkie efekty toksyczne o częstotliwościach wyższych niż 5% wymieniono w tabeli S4 w dodatkowym dodatku. Continue reading „Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi ad 7”

Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi ad 6

Dla każdej sygnatury biomarkerów dostarczamy ostateczne prawdopodobieństwo, że szybkość pełnej patologicznej odpowiedzi związanej ze schematem eksperymentalnym jest większa niż szybkość kontroli, jak również odpowiednie predykcyjne prawdopodobieństwa sukcesu w przyszłym badaniu, jak opisano powyżej. Dodatkowe szczegóły dotyczące projektu badania znajdują się w dodatkowym dodatku. Wspólne elementy projektu próby I-SPY 2 zostały również opisane przez Park et al. w tym wydaniu Journal.18
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów. Pacjenci kwalifikowali się do randomizowania do karboplatyny veliparibu od maja 2010 r. Continue reading „Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi ad 6”

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Przegląd zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem autorstwa Jager et al. (Wydanie z 12 czerwca) nie odnosi się do redakcji towarzyszącej raportowi dotyczącemu starzenia się wzroku związanemu z wiekiem (AREDS) w archiwum oftalmologicznym w 2001 r. I dwóch kolejnych listach, 2-4, z których wszystkie skrytykowały analizę badania za ustawienie oprócz wyniku negatywnego, w którym suplementacja diety wysokimi dawkami witamin i minerałów była nieskuteczna, a zamiast tego raportowano o podgrupie, w której wynik był pozytywny. Badacze argumentowali, że wykluczeni pacjenci mają zbyt mało punktów końcowych, aby kwalifikować się do leczenia. Jednak grupa pacjentów, którzy otrzymali suplement, miała większy postęp choroby i dostarczyła cennych danych dotyczących wczesnej interwencji. Continue reading „Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem”

Problemy związane ze stosowaniem preparatu Thyrogen u pacjentów z gruczołem tarczycy

Juweid i in. (Wydanie z 18 września) opisuje podawanie tyreotropiny alfa (Thyrogen) pacjentowi z rakiem tarczycy, który nadal ma tarczycę. Genzyme, producent preparatu Thyrogen, chce podkreślić, że wszystkie organy regulacyjne, w tym Food and Drug Administration, ograniczają stosowanie 0,9 mg domięśniowych wstrzyknięć leku przez dwa kolejne dni pacjentom, którzy już mieli całkowity lub bliski całkowita tyroidektomia. Jest tak ze względu na znaczne przemijające obrzmienie tarczycy i ciężką nadczynność tarczycy, która może prowadzić do niektórych pacjentów z tarczycy, którzy otrzymują dużą dawkę preparatu Thyrogen. Takie działania zgłaszano u osób zdrowych, które otrzymały jedno domięśniowe podanie 0,9 mg produktu Thyrogen.2 Ponadto po podaniu domięśniowym 0,3 mg preparatu Thyrogen po dwóch kolejnych dniach zgłoszono zgon starszej kobiety z wolem wieloguzkowym, po czym o 75 mCi jodu-131.3 Śmierć pacjenta z rakiem tarczycy, który nie był poddany zabiegu usunięcia tarczycy i który otrzymał cztery domięśniowe zastrzyki preparatu Thyrogen przez okres kilku dni, opisano w ulotce dołączonej do opakowania i w innych miejscach.4 Ponad 300 000 pacjentów z tarczycą rak bezpiecznie stosował Thyrogen, ale ci pacjenci byli wcześniej poddani tyreoidomii. Continue reading „Problemy związane ze stosowaniem preparatu Thyrogen u pacjentów z gruczołem tarczycy”

Primum Non Nocere – Plan McCaina dotyczący nieposzanowania zdrowia cd

Rzeczywista liczba może być z łatwością podwójna lub potrójna. Plan McCaina nie może wcale zmniejszyć liczby nieubezpieczonych, a tak naprawdę McCain, w przeciwieństwie do Obamy, nigdy nie zobowiązał się do ubezpieczenia wszystkich Amerykanów. Rozszerzenie zasięgu nie jest głównym celem polityki zdrowotnej McCaina.
Szczególnie niepokojącą cechą planu McCaina byłoby podważenie opieki nad przewlekle chorymi. Firmy ubezpieczeniowe unikają chronicznie chorych pacjentów: są drogie, zmniejszają zyski i zwiększają składki, przez co trudniej jest przyciągnąć bardziej dochodowych, zdrowych klientów. Continue reading „Primum Non Nocere – Plan McCaina dotyczący nieposzanowania zdrowia cd”

Nawracające przegrupowania chromosomu 1q21.1 i zmienne fenotypy pediatryczne ad 7

Występuje znaczna różnorodność fenotypowa związana z haploinsuficiency 1q21.1, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami o pozornie identycznych delecji 1q21.1 u pacjentów z różnymi fenotypami, w tym izolowanymi wadami serca, 39 zaćmami, 27 aplauzami mullerowskimi, 40 autyzmem, 41 i schizofrenią.13 , 14,22 Zidentyfikowaliśmy kilka nietkniętych nosicieli delecji; jednak możliwe jest, że pozornie niedotknięci rodzice, którzy mają delecję 1q21.1, mogą również mieć subtelne cechy fenotypowe, zgodne z delecją, które staną się oczywiste przy dalszej ocenie klinicznej. U jednego z naszych pacjentów (Pacjent 2) na przykład subtelna zaćma i przetrwały przewód tętniczy zostały wykryte dopiero po przeprowadzeniu bezpośrednich badań po wykryciu delecji 1q21 (Tabela 1). Odwrotna duplikacja została wykryta rzadziej w naszej serii, co jest zgodne z ostatnimi badaniami wykazującymi, że wskaźniki delecji pośredniczone przez nierównolegawczą rekombinację homologiczną są wyższe niż w przypadku duplikacji w męskiej linii zarodkowej.42 Niemniej jednak duplikacja jest również wzbogacona w osoby dotknięte chorobą w porównaniu z grupą kontrolną (P = 0,02). Siedmiu z ośmiu nosicieli powielania ma opóźnienie w nauce lub rozwoju lub upośledzenie umysłowe. Czterech z ośmiu nosicieli powielania ma autystyczne zachowania lub autyzm, zgodnie z poprzednio opisanymi powieleniami 1q21.1 u pacjentów z autyzmem. Continue reading „Nawracające przegrupowania chromosomu 1q21.1 i zmienne fenotypy pediatryczne ad 7”