Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 11

Badanie FIXTURE wykazało wyższą skuteczność secukinumabu nad inhibitorem TNF etanerceptem w okresie 52 tygodni, czas trwania przekraczający 12-tygodniowy czas trwania badania w poprzedniej fazie 3, zaślepione, bezpośrednie porównanie terapii biologicznych łuszczycy.22 Odpowiedzi w 12. tygodniu utrzymywały się u większości pacjentów do 52. tygodnia, a co 4 tygodnie kontynuowano leczenie secukinumabem. Utrzymanie odpowiedzi było rygorystycznie oceniane, biorąc pod uwagę, że brakujące dane przypisano jako brak odpowiedzi, co stanowiło ostrożną ocenę.
Odpowiedź kliniczna (tj. 50% zmniejszenie średniego wyniku PASI) wystąpiła szybciej przy każdej dawce secukinumabu (mediana, 3,0 tygodnie po 300 mg i 3,9 tygodni po 150 mg) niż w przypadku etanerceptu (mediana, 7,0 tygodni) w badaniu FIXTURE . Ocenianemu przez badacza zmniejszeniu objawów przedmiotowych i podmiotowych w każdym badaniu towarzyszyło zmniejszenie świądu zgłaszanego przez pacjenta, ból i łuszczenie się w Dzienniku Objawy łuszczycy oraz poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem w DLQI.
Badania te nie miały na celu statystycznego zróżnicowania skuteczności pomiędzy dwiema dawkami secukinumabu. Jednak wyniki sugerują, że dawka 300 mg mogła być bardziej skuteczna niż dawka 150 mg, co było zgodne z punktami końcowymi skuteczności.
Secukinumab miał profil bezpieczeństwa zgodny z obserwowanym w poprzednich badaniach fazy 2. W obu badaniach częstość zdarzeń niepożądanych, w szczególności zakaźnych zdarzeń niepożądanych, była wyższa w grupie otrzymującej secukinumab niż w grupie placebo w okresie indukcji. Częstość zdarzeń niepożądanych w grupach secukinumabu podczas indukcji oraz cały 52-tygodniowy okres leczenia w badaniu FIXTURE były podobne do częstości występowania z etanerceptem. Nie wykazano różnic zależnych od dawki pomiędzy grupami secukinumabu w odniesieniu do zdarzeń niepożądanych, z wyjątkiem łagodnych i umiarkowanych zakażeń candidą.
Interleukina 17A odgrywa kluczową rolę w obronie gospodarza, szczególnie w śluzówkowo-skórnym inwigilacji drobnoustrojów.24 Ciągła czujność w odniesieniu do potencjalnej infekcji Candida będzie konieczna dla inhibitorów interleukiny-17A. Neutropenia może również budzić obawy ze względu na doniosłą rolę interleukiny-17A w stymulacji granulopoezy i nielegalnego handlu neutrofilami.25
Przeciwciała anty-secukinumab wykryto podczas leczenia u 2 z 702 pacjentów (0,3%) otrzymujących secukinumab w badaniu ERASURE oraz w 4 z 980 (0,4%) w badaniu FIXTURE. Obecność przeciwciał anty-secukinumab nie była związana z niepożądanymi zdarzeniami lub zmniejszoną skutecznością. Test stosowany w tych badaniach jest bardzo czuły i dlatego jest w stanie wykryć bardzo niskie poziomy przeciwciał, które mogą wiązać się z secukinumabem. W związku z tym niezwiązane z leczeniem, naturalnie występujące przeciwciała przeciwnowotworowe mogą prowadzić do potwierdzonej pozytywnej odpowiedzi. Obserwacji przeciwciał anty-secukinumab u niektórych pacjentów na początku badania lub podczas przyjmowania placebo lub etanerceptu nie uznano za istotne klinicznie, ponieważ przeciwciała przeciwnowotworowe nie wiązały się z leczeniem secukinumabem; w związku z tym nie były one dalej badane.
Ograniczeniem tych badań było to, że niewielu pacjentów nadal otrzymywało placebo po 12. tygodniu, co ograniczyło porównania z tą grupą podczas okresów podtrzymywania. Ponadto populacje doświadczalne, chociaż wystarczające do oceny skuteczności i typowych działań niepożądanych, mogły być zbyt małe, aby wykryć rzadkie zdarzenia niepożądane. Rozwijane są badania przedłużające długoterminową skuteczność.
Podsumowując, w tych badaniach fazy 3 wykazano skuteczność secukinumabu w okresie 52 tygodni u pacjentów z łuszczycą zwykłą o ciężkim przebiegu.
[patrz też: euromedyk opole, apo napro opinie Śródmieście, apo napro opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: apo napro opinie euromedyk opole płyn lugola dawkowanie