Inhibicja PI3K? przez Idelalizyb u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem niezamieszkałym AD 9

Idelalizyb w monoterapii spowodował zmniejszenie guza u 90% pacjentów, z czego 57% spełniało kryteria obiektywnej odpowiedzi guza. Kontrola choroby może być długotrwała: mediana czasu trwania odpowiedzi wynosiła 12,5 miesiąca, a mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 11,0 miesięcy. Obiektywne reakcje zaobserwowano u pacjentów z chłoniakiem grudkowym i chłoniakiem z małych limfocytów, a także u pacjentów z rzadkimi podgrupami chłoniaka nieziarniczego z chłoniakiem nieziarniczym – chłoniaka z obszaru marginalnego i chłoniaka limfoplazmatycznego z lub bez makroglobulinemii Waldenströma. Zatem celowanie terapeutyczne ścieżki PI3K? Może być klinicznie istotne we wszystkich tych nowotworach z limfocytami B. Continue reading „Inhibicja PI3K? przez Idelalizyb u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem niezamieszkałym AD 9”

Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 11

Badanie FIXTURE wykazało wyższą skuteczność secukinumabu nad inhibitorem TNF etanerceptem w okresie 52 tygodni, czas trwania przekraczający 12-tygodniowy czas trwania badania w poprzedniej fazie 3, zaślepione, bezpośrednie porównanie terapii biologicznych łuszczycy.22 Odpowiedzi w 12. tygodniu utrzymywały się u większości pacjentów do 52. tygodnia, a co 4 tygodnie kontynuowano leczenie secukinumabem. Utrzymanie odpowiedzi było rygorystycznie oceniane, biorąc pod uwagę, że brakujące dane przypisano jako brak odpowiedzi, co stanowiło ostrożną ocenę. Continue reading „Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 11”

Rifapentyna wysokodawkowa z moksyfloksacyną do gruźlicy płuc AD 9

Zmniejszenie to porównuje się ze spadkiem z 45% do 40% w badaniu fazy 2 oceniającym tę samą substytucję moksyfloksacyną, aczkolwiek z nieco inną definicją punktu końcowego27. Jednakże dokładna rola moksyfloksacyny w zapobieganiu nawrotom jest niepewna. W zagnieżdżonym badaniu farmakokinetycznym wyniki wykazały, że chociaż rifapentyna zwiększa klirens moksyfloksacyny o 8% podczas leczenia w porównaniu z klirensem po zakończeniu leczenia bez stosowania ryfapentyny, nie spowodowała klinicznie istotnej zmiany w ekspozycji na moksyfloksacynę. w celu ustalenia, czy zamiana moksifloksacyny na izoniazyd była niezbędnym składnikiem powodzenia schematu kontynuacji raz w tygodniu. Continue reading „Rifapentyna wysokodawkowa z moksyfloksacyną do gruźlicy płuc AD 9”

Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 9

Badanie spełniło swój pierwotny punkt końcowy (poprawa przeżycia wolnego od progresji), a to odkrycie zostało silnie poparte analizami wszystkich drugorzędowych punktów końcowych i różnych wstępnie zaplanowanych analiz wrażliwości i podgrup. Szybkość indukcji ujemnego statusu dla minimalnej pozostałości choroby była ponad 10-krotnie wyższa w przypadku obinutuzumabu-chlorambucylu, jak to było w przypadku rytuksymab-chlorambucylu. Zdolność leczenia prowadzącego do niskiego poziomu minimalnej choroby resztkowej w szpiku kostnym lub krwi obwodowej była ostatnio związana z poprawą całkowitego czasu przeżycia, niezależnie od klinicznie ocenionego stanu odpowiedzi.37 Przy dłuższym okresie obserwacji, wyższy wskaźnik eliminacji minimum choroba resztkowa, którą obserwowano w przypadku obinutuzumabu w porównaniu z rytuksymabem, może prowadzić do ogólnej korzyści przeżycia oprócz poprawy przeżycia bez progresji.
Chociaż odsetek odpowiedzi obserwowany w przypadku leczenia rytuksymab-chlorambucylem był podobny do obserwowanego w poprzednich badaniach fazy drugiej, 12,13 czasu przeżycia wolnego od progresji w przypadku leczenia rytuksymabem-chlorambucylem było krótsze w naszym badaniu niż w tych badaniach. Continue reading „Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 9”

Idelalizyb i Rytuksymab w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej AD 8

Pacjenci byli określani jako mniej podatni na chemioterapię cytotoksyczną na podstawie ciężkiej mielosupresji z poprzedniej chemioterapii, zmniejszonej czynności nerek lub wyniku CIRS większego niż 6 dla współistniejących chorób niezwiązanych z CLL. Zastosowaliśmy harmonogram podawania rytuksymabu, który został zatwierdzony w połączeniu z fludarabiną i cyklofosfamidem; dodano dwie dodatkowe dawki w celu uzyskania intensyfikacji dawki. Poprawa przeżycia wolnego od progresji była obserwowana nie tylko w całej badanej populacji, ale także we wszystkich badanych podgrupach, w tym u pacjentów z gorszymi cechami prognostycznymi, takimi jak delecja 17p lub mutacje TP53 i niezmutowane IGHV. Częstość przeżycia wolnego od progresji w grupie placebo była podobna do obserwowanej w przypadku monoterapii rytuksymabem w innych badaniach z udziałem pacjentów, którzy nie zostali wybrani na podstawie przydatności medycznej do chemioterapii. Continue reading „Idelalizyb i Rytuksymab w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej AD 8”

Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych AD 9

Jednak inne badania wykazały nieco wyższą czułość testu RT-QuIC dla płynu mózgowo-rdzeniowego16, 17 niż te uzyskane w tym badaniu. W każdym przypadku konieczne jest dalsze potwierdzenie zarówno testu opartego na błonie śluzowej węchu, jak i testu opartego na płynie mózgowo-rdzeniowym, aby w pełni ustalić ich względną czułość i specyficzność diagnostyczną w warunkach klinicznych oraz określić, w jaki sposób można wykryć wczesną aktywność wysiewu w trakcie Creutzfeldt. -Jakobowa choroba. Ponadto, u sześciu z siedmiu pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, u których test RT-QuIC płynu mózgowo-rdzeniowego był ujemny, ale test RT-QuIC błony węchowej był dodatni, nakłucie lędźwiowe i szczotkowanie węchowej błony śluzowej wykonano prawie tak samo. Continue reading „Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych AD 9”

Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych

Zdecydowana diagnoza sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba u żywych pacjentów pozostaje wyzwaniem. Test, który wykrywa specyficzny marker choroby Creutzfeldta-Jakoba, białko prionowe (PrPCJD), poprzez testowanie drgań wywołanych trzęsieniem w czasie rzeczywistym (RT-QuIC) płynu mózgowo-rdzeniowego ma czułość od 80 do 90% dla diagnozy sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Oceniliśmy dokładność analizy RT-QuIC szczoteczek nosa z nabłonka węchowego w diagnozowaniu sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba u żywych pacjentów. Metody
Zbieraliśmy próbki nabłonka węchowego i próbki płynu mózgowo-rdzeniowego od pacjentów i pacjentów bez sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba i testowaliśmy je za pomocą RT-QuIC, ultraczułego, opartego na płytkach, testu fluorescencji opartego na płytkach z udziałem zaszczepionej PrPCJD polimeryzacji rekombinowanego PrP w fibryle amyloidowe. Continue reading „Test na chorobę Creutzfeldta-Jakoba za pomocą szczotek nosowych”

Rozprzestrzenianie się oporności na artemizynę w malarii Plasmodium falciparum AD 8

Pacjentów obserwowano przez 28 dni w Kinszasie i przez 42 dni w Pailin, Attapeu, Binh Phuoc, Shwe Kyin i Pingilikani. Parazytemia P. falciparum powróciła po 14 dniu u 39 pacjentów (6 przypadków ponownego wystąpienia). Skuteczność leczenia korygowana za pomocą genotypowania PCR była jednakowo wysoka dla wszystkich schematów leczenia we wszystkich lokalizacjach (Tabela 3). Continue reading „Rozprzestrzenianie się oporności na artemizynę w malarii Plasmodium falciparum AD 8”

Leczenie Dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry AD 9

Wśród pacjentów w grupie placebo 7 wymagało hospitalizacji (w przypadku infekcji skóry u 3 pacjentów i zaostrzeń atopowego zapalenia skóry u 4), w porównaniu z w grupie przyjmującej dupilumab (w przypadku złamania twarzy). Nie odnotowano żadnych zakażeń oportunistycznych, poważnych lub innych, u pacjentów leczonych dupilumabem i nie stwierdzono zgonów w żadnej z badanych grup. Dyskusja
Leczenie Dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry spowodowało znaczne zmniejszenie objawów, objawów i związanych z nimi poziomów biomarkerów w dwóch 4-tygodniowych badaniach z monoterapią (badania M4A i M4B), jednej 12-tygodniowej monoterapii (badanie M12), i 4-tygodniowe badanie skojarzone z miejscowymi glikokortykosteroidami (Badanie C4). Konsystencja tych obserwacji w czterech badaniach zapewnia silne wsparcie patofizjologicznego znaczenia cytokin Th2 w atopowym zapaleniu skóry. Continue reading „Leczenie Dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry AD 9”

Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego ad 5

Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Od października 2006 r. Do czerwca 2012 r. Do badania SSSS włączono 247 pacjentów z siedmiu szwedzkich szpitali (zob. Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Wyjściową charakterystykę pacjentów przedstawiono w Tabeli 2. Nie było znaczących różnic między obiema grupami leczenia w żadnej z przedoperacyjnych zmiennych, w tym ogólnym stanie zdrowia. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii syntezy stenozy kręgosłupa lędźwiowego ad 5”