Idelalizyb i Rytuksymab w nawrotowej przewlekłej białaczce limfatycznej AD 8

Pacjenci byli określani jako mniej podatni na chemioterapię cytotoksyczną na podstawie ciężkiej mielosupresji z poprzedniej chemioterapii, zmniejszonej czynności nerek lub wyniku CIRS większego niż 6 dla współistniejących chorób niezwiązanych z CLL. Zastosowaliśmy harmonogram podawania rytuksymabu, który został zatwierdzony w połączeniu z fludarabiną i cyklofosfamidem; dodano dwie dodatkowe dawki w celu uzyskania intensyfikacji dawki. Poprawa przeżycia wolnego od progresji była obserwowana nie tylko w całej badanej populacji, ale także we wszystkich badanych podgrupach, w tym u pacjentów z gorszymi cechami prognostycznymi, takimi jak delecja 17p lub mutacje TP53 i niezmutowane IGHV. Częstość przeżycia wolnego od progresji w grupie placebo była podobna do obserwowanej w przypadku monoterapii rytuksymabem w innych badaniach z udziałem pacjentów, którzy nie zostali wybrani na podstawie przydatności medycznej do chemioterapii. Ponadto mediana czasu przeżycia wolnego od progresji u pacjentów otrzymujących placebo i rytuksymab była podobna do zakresu od 5,7 do 5,9 miesięcy zgłaszanych u pacjentów otrzymujących monoterapię z ofatumumabem, innym przeciwciałem anty-CD20 zatwierdzonym jako monoterapia w przypadku choroby opornej na fludarabinę i alemtuzumab.28 Ponadto pacjenci otrzymujący idelalizyb i rytuksymab wykazywali znaczną poprawę ogólnego czasu przeżycia w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo i rytuksymab. Ta poprawa przeżycia jest kolejnym dowodem na kliniczne znaczenie korzyści z przeżycia bez progresji wykazanej w tej próbie. Istotne różnice sprzyjające grupie idelalizybu obserwowano również w odsetku odpowiedzi ogólnej i odpowiedzi węzłów chłonnych.
Nie obserwowano ogólnego wzrostu częstości zdarzeń niepożądanych po dodaniu idelalizybu do rytuksymabu w porównaniu z placebo i rytuksymabem. Zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub 4. były częste w dwóch grupach badawczych, co było spodziewanym odkryciem, biorąc pod uwagę dużą liczbę wcześniejszych terapii, klinicznie istotnych chorób współistniejących i wydłużony czas od początkowego rozpoznania CLL u tych pacjentów. We wcześniejszych badaniach idelalizyb wiązał się z podwyższoną aktywnością aminotransferazy, wysypką i ciężką biegunką.19 Te działania niepożądane odnotowano również w grupie leczonej idelalizybem, chociaż z małą częstością, a ciężkie zdarzenia były zazwyczaj leczone lekiem badanym. przerywanie i leczenie objawów. Ponieważ badanie zostało przerwane wcześniej ze względu na skuteczność, u niektórych pacjentów może jeszcze wystąpić ciężka biegunka, która zwykle jest zdarzeniem o późnym początku. Zaskakującym odkryciem było zmniejszenie częstości występowania toksyczności związanej z infuzją rytuksymabu w grupie idelalizybu.
Podsumowując, dodanie idelalizybu do rytuksymabu w populacji pacjentów słabych, trudnych w leczeniu, w tym z niekorzystnymi cechami genetycznymi, takimi jak delecja 17p lub mutacje TP53 lub niezmutowane IGHV, przewyższa monoterapię rytuksymabem, która jest powszechnie stosowana w takich pacjentów Chociaż obserwacja w tym badaniu była krótka, leczenie skojarzone z idelalizybem miało akceptowalny profil bezpieczeństwa. Konieczna jest dalsza obserwacja, aby ocenić, czy idelalizyb jest bezpieczny dla długotrwałego stosowania. Pacjenci z CLL, którzy są mniej zdolni do poddania się standardowej chemioterapii, są często wykluczani z badań klinicznych z powodu obecności współistniejących chorób, jednak tacy pacjenci są często postrzegani w praktyce klinicznej. Na podstawie wskaźników odpowiedzi i wyników przeżycia wolnego od progresji połączenie idelalizybu i rytuksymabu może być opcją terapeutyczną dla tych pacjentów. Idelalizyb jest częścią rosnącej listy czynników o aktywności w CLL, w tym ibrutinibu (ukierunkowanego na kinazę tyrozynową Brutona) 29 i ABT-199 (celujący w białko chłoniaka B-komórkowego 2 [BCL2]) .30 Konieczne będą dodatkowe badania w celu zdefiniowania efektywne wykorzystanie tych nowych czynników.
[więcej w: cezas białystok, abix olkusz, przychodnia kutrzeby ]

Powiązane tematy z artykułem: abix olkusz cezas białystok przychodnia kutrzeby