Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi ad 6

Dodatkowe szczegóły dotyczące wersji próbnej znajdują się w dodatkowym dodatku. Wyniki
Populacja pacjentów
W okresie od marca 2010 r. Do stycznia 2013 r. Zarejestrowano łącznie 127 uczestników losowo przydzielonych do leczenia neratinibem; 12 pacjentów wycofało się przed leczeniem, co pozostawiło 115 pacjentów, którzy mogli być poddani ocenie. Spośród 84 pacjentów losowo przypisanych do grupy kontrolnej, 78 można było ocenić pod względem całkowitej odpowiedzi patologicznej (Figura 1C).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Na początku grupa neratinibu i grupa kontrolna były dobrze zrównoważone pod względem cech demograficznych, statusu hormonów-receptorów i prezentacji klinicznej (Tabela 1). Jedyną istotną różnicą między obiema grupami był status HER2; Randologia adaptacyjna spowodowała większy odsetek uczestników z rakiem HER2-dodatnim w grupie neratynibu niż w grupie kontrolnej (57% vs. 28%).
Skuteczność
Ryc. 2. Ryc. 2. Rozkłady prawdopodobieństwa dla wybranych sygnatur biomarkerów. Wywołane są histogramy tylnych (ostatecznych) rozkładów prawdopodobieństwa dla wskaźników pełnej patologicznej odpowiedzi w grupie neratynibu i grupie kontrolnej dla 4 z 10 podpisów biomarkerów. Neratinib osiągnął wcześniej określony próg skuteczności w fazie 2 tego procesu adaptacyjnej próby losowej w odniesieniu do sygnatury biomarkerów typu HER2-dodatniego, receptora hormonalnego (HR). Szacowana szybkość patologicznej odpowiedzi całkowitej jest średnią odpowiedniego rozkładu. Prawdopodobieństwo predykcyjne w badaniu fazy 3 było obliczeniem opartym na odpowiedniej parze histogramów. Status kategorii wysokiego ryzyka na profilu 70-genu został określony za pomocą testu MammaPrint (patrz Dodatek dodatkowy).
Tabela 2. Tabela 2. Ostateczne i wcześniejsze prawdopodobieństwa skuteczności neratynibu w odniesieniu do 10 sygnatur biomarkerów. Rysunek 2 pokazuje Bayesowskie rozkłady prawdopodobieństwa tylnego dla 4 z 10 podpisów biomarkerów. Neratinib osiągnął wcześniej określony próg skuteczności w badaniu I-SPY 2 w odniesieniu do receptora HER2-dodatniego, który nie zawiera receptorów hormonów (Tabela 2). Wśród pacjentów z rakiem bez receptora HER2-dodatnim hormonem szacowana wartość całkowitej odpowiedzi patologicznej wynosiła 56% (95% przedział prawdopodobieństwa [PI], 37 do 73%) w grupie neratynibu, w porównaniu z 33% (95%). % PI, 11 do 54%) w grupie kontrolnej (Figura 2A). Wynikające z tego prawdopodobieństwo, że neratynib przewyższa standardowe leczenie, wynosi 95%, a prawdopodobieństwo powodzenia neratynibu w badaniu klinicznym III fazy z udziałem 300 pacjentów wynosi 79% (Tabela 2).
Chociaż w tym badaniu neratynib osiągnął wcześniej określony próg skuteczności tylko w przypadku pacjentów z rakiem bez receptora hormonalnego HER2 (Tabela 2), istniały pewne dowody na lepszą kontrolę nad kontrolą w odniesieniu do kilku innych sygnatur biomarkerów. Wśród uczestników z dodatnim względem HER2 rakiem z receptorem hormonalnym szacowana liczba patologicznych odpowiedzi całkowitych wynosiła 30% w grupie otrzymującej neratynib, w porównaniu z 17% w grupie kontrolnej (ryc. 2C)
[podobne: apo napro opinie, allertec wzf, cezas białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: allertec wzf apo napro opinie cezas białystok