Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi ad 5

MRI powtórzono między schematami chemioterapii i przed operacją. Patolodzy zostali przeszkoleni w zakresie metody oceny resztkowego obciążenia nowotworem (drugi punkt końcowy nie został tutaj opisany). Wszyscy pacjenci musieli mieć próbkę rdzenia-biopsji, która była wystarczająca do profilowania macierzy ekspresji w celu wygenerowania wyników testu 70-genowego MammaPrint, testu ekspresji genu HER2 TargetPrint, 13 i mikromacierzy pełnego genomu 44K ( wszystko z Agendii). Testy genów zakupiono w tempie badawczym. Agendia dostarczyła analizę wyników testu 70-genu, ale nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu próbnym, nabyciu lub interpretacji danych, przygotowaniu manuskryptu ani decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Macierze fosfoproteinowe z odwróconą fazą wytworzono z początkowego rdzenia.18,19 Pacjentów stratyfikowano zgodnie ze stanem ryzyka na profilu 70-genu (klasa wysokiego ryzyka względem 2), jak określono przez ustalony medianę punktu odcięcia dla indeksu ciągłego wynik wśród uczestników testu I-SPY 1, którzy spełnili kryteria kwalifikujące do włączenia do badania I-SPY 2 (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym) .20 Oględziny próbne
Badanie zostało zaprojektowane przez badaczy. Sponsorzy nie mieli żadnej roli w projekcie próbnym, napisaniu manuskryptu ani decyzji o przekazaniu rękopisu do publikacji. Producent leku (Puma Biotechnology) dostarczył agentowi, ale nie miał żadnej roli w projektowaniu ani przeprowadzaniu próby, gromadzeniu lub analizie danych, przygotowywaniu manuskryptu lub decyzji o przekazaniu go do publikacji. Wszystkie uczestniczące strony uzyskały aprobatę uczelnianej rady recenzentów. Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa spotykała się co miesiąc i kontynuuje to w trwającym procesie. Rękopis został napisany w całości przez autorów, którzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność przedstawionych danych i analiz (drugorzędowe punkty końcowe przeżycia wolnego od zdarzeń, całkowite przeżycie i resztkowe obciążenie nowotworem nie są tutaj zgłaszane, jak stwierdzono powyżej) i przestrzeganie próby w protokole .
Analiza statystyczna
Podajemy ostateczne rozkłady prawdopodobieństwa Bayesa w zakresie całkowitej odpowiedzi patologicznej w grupie neratynibu i w równoczesnej randomizowanej grupie kontrolnej dla każdej z 10 sygnatur biomarkerów, dostarczając szacunkowe wartości patologicznej odpowiedzi całkowitej (średnie końcowe rozkłady) i 95 % Przedziałów prawdopodobieństwa Bayesa. Rozkłady te zostały oparte na końcowych obserwowanych wynikach według ośmiu podtypów biomarkerów i zostały obliczone przy użyciu zmodyfikowanego modelu logistycznego, w którym współzmienne były stanem HER2, stanem receptora hormonalnego i wynikami testu 70-genu. Nie dostarczamy nieprzetworzonych danych dla poszczególnych podtypów biomarkerów, ponieważ nasza analiza pozwala na większą precyzję niż jakiekolwiek oszacowania nieprzetworzonych danych o szybkości patologicznej odpowiedzi całkowitej, niezależnie od tego, czy chodzi o podtypy, czy też o różne podtypy w podpisach. Używając ostatecznych rozkładów współczynników pełnej odpowiedzi patologicznej dla każdej z 10 sygnatur biomarkerów, obliczyliśmy prawdopodobieństwa, że tempo pełnej patologicznej odpowiedzi z neratynibem było większe niż szybkość w grupie kontrolnej, a także odpowiednie predykcyjne prawdopodobieństwa sukces w przyszłym procesie
[hasła pokrewne: patrycja hurlak wikipedia, dwoinka rzeżączki, walas radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: dwoinka rzeżączki patrycja hurlak wikipedia walas radomsko