Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi czesc 4

Rekrutacja do grupy eksperymentalnej, która jest leczona schematem, który osiąga ten status, zostaje natychmiast przerwana, ale wszyscy pacjenci już w grupie, a także jej równoczesne kontrole, muszą zakończyć operację, zanim status reżimu zostanie ogłoszony. Reżim zostaje zniesiony na próżno, jeśli jego predyktywne prawdopodobieństwo sukcesu w badaniu fazy 3 jest niższe niż 10% dla wszystkich 10 podpisów (lub dla wszystkich 3 podpisów w przypadku veliparibu i karboplatyny). Maksymalna łączna liczba pacjentów przypisanych do dowolnej grupy eksperymentalnej wynosi 120. Kwalifikowalność i rejestracja
Badanie jest otwarte dla kobiet w wieku 18 lat i starszych, które mają rozpoznanie klinicznego stadium II lub III raka piersi. Pacjenci muszą mieć klinicznie lub radiologicznie mierzalną chorobę w piersi, zdefiniowaną jako guz większy niż 2,5 cm. Jeśli nowotwór spełnia to kryterium, jak oceniono w badaniu klinicznym, guz musi również mieć średnicę większą niż 2 cm, jak oceniono za pomocą obrazowania. Uczestnicy nie mieli wcześniej żadnego leczenia cytotoksycznego dla tego nowotworu, muszą mieć wynik na poziomie Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej 0 lub (wyniki obejmują zakres od 0 do 5, przy czym 0 oznacza brak objawów i wyższe liczby odzwierciedlające wzrastającą niepełnosprawność związaną z nowotworem), i musi wyrazić zgodę na poddanie się biopsji rdzeniowej i rezonansowi magnetycznemu (MRI). Pacjenci z guzami z receptorem hormonalnym i guzami niskiego ryzyka ocenionymi w teście z genem 70 są wykluczeni, ponieważ potencjalna korzyść z chemioterapii jest mniejsza u pacjentów z guzami o mniejszej proliferacji i nie uzasadnia ryzyka ekspozycji na czynniki badawcze i chemioterapii. 6,12 Schemat veliparib-karboplatyna nie był przypisany pacjentom z nowotworami HER2-dodatnimi, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa dla trastuzumabu (stosowanego w połączeniu z paklitakselem u pacjentów z chorobą HER2-dodatnią).
Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed poddaniem się badaniu przesiewowemu. Jeśli pacjent był uprawniony, uzyskano drugą zgodę po losowym przydzieleniu do leczenia otwartego i przed rozpoczęciem leczenia.
Leczenie
Uczestnicy otrzymywali cotygodniowy paklitaksel w dawce 80 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała dożylnie przez 12 dawek, samodzielnie (kontrola) lub w połączeniu z eksperymentalnym schematem (Figura 1B). Pacjenci losowo przydzieleni do otrzymywania karboplatyny veliparibu otrzymywali 50 mg veliparibu doustnie dwa razy dziennie przez 12 tygodni i karboplatynę w dawce zmierzającej do uzyskania obszaru farmakologicznego pod krzywą stężenia w funkcji czasu wynoszącą 6 mg . godz. Na litr na tygodnie 1, 4, 7 i 10, jednocześnie z tygodniowym paklitakselem. Po otrzymaniu paklitakselu z karboplatyną veliparibu lub bez niej wszyscy pacjenci otrzymywali doksorubicynę (60 mg na metr kwadratowy) i cyklofosfamid (600 mg na metr kwadratowy) dożylnie co 2 do 3 tygodni w czterech dawkach, z odpowiednio zwiększonym czynnikiem wzrostu szpiku, po czym przeszli operację, która obejmowała pobranie próbek węzła pachowego zgodnie z National Comprehensive Cancer Network i lokalnymi wytycznymi postępowania. Zalecono radioterapię i endokrynną terapię adiuwantową po zabiegu chirurgicznym zgodnie ze standardowymi wytycznymi.13 Modyfikacje dawek dla standardowych i eksperymentalnych terapii wymieniono w tabeli S3 w dodatkowym dodatku.
Oceny
Wykonano biopsję rdzenia i MRI, a próbki krwi uzyskano na początku badania i 3 tygodnie po rozpoczęciu leczenia
[patrz też: euromedyk opole, przychodnia kutrzeby, płyn lugola dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedyk opole płyn lugola dawkowanie przychodnia kutrzeby