4-letnia próba Tiotropium w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ad 7

Jednak wśród 3418 pacjentów, którzy mieli technicznie dopuszczalną spirometrię po rozszerzeniu oskrzeli, wystąpiła znacząca różnica na korzyść tiotropium w medianie szybkości spadku FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela (27 ml na rok w grupie leczonej tiotropium, w porównaniu z 32 ml na rok w grupie placebo; grupa; P = 0,01). Jakość życia oparta na zdrowiu
Istotne różnice na korzyść tiotropium obserwowano we wszystkich punktach czasowych dla średniej bezwzględnej zmiany całkowitego wyniku SGRQ (w zakresie od 2,3 do 3,3 jednostek, p <0,001), chociaż różnice w średniej były poniżej tego, co uważa się za mające znaczenie kliniczne ( Rysunek 2D). Całkowita średnia różnica między grupami w ogólnym wyniku SGRQ w dowolnym punkcie czasowym wynosiła 2,7 (przedział ufności 95% [CI], 2,0 do 3,3) na korzyść tiotropium (P <0,001). Większy odsetek pacjentów w grupie leczonej tiotropium niż w grupie placebo wykazywał poprawę o 4 jednostki lub więcej w sumie wyników SGRQ od wartości wyjściowych po roku (49% w porównaniu do 41%), 2 lata (48% w porównaniu z 39%). ), 3 lata (46% vs. 37%) i 4 lata (45% vs. 36%) (P <0,001 dla wszystkich porównań). Nie było znaczących różnic między grupami w zakresie tempa spadku wyników SGRQ z 6 miesięcy do końca badania (Tabela 2).
Zaostrzenia
Rycina 3. Rycina 3. Kaplan-Meier Szacunki prawdopodobieństwa zaostrzenia POChP i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Krzywe Kaplana-Meiera pokazują skumulowaną częstość występowania prawdopodobieństwa zaostrzenia POChP (Panel A) i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w 1470 roku dla wszystkich pacjentów, dla których dostępne były dane dotyczące stanu życiowego (Panel B). Liczba pacjentów, którzy nadal otrzymywali badany lek (w tym te po 30 dniach od ostatniej dawki) wymieniono dla każdego punktu czasowego, a czas trwania badania skrócono po 48 miesiącach. W analizie uwzględniono wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Wartości P obliczono za pomocą testu log-rank.
Tabela 3. Tabela 3. Zaostrzenia POChP i powiązanych hospitalizacji. Tiotropium wiązało się ze znacznym opóźnieniem w czasie do pierwszego zaostrzenia, z medianą 16,7 miesiąca (95% CI, 14,9 do 17,9) w grupie leczonej tiotropium i 12,5 miesiąca (95% CI, 11,5 do 13,8) w grupie placebo . Tiotropium było również związane ze znacznym opóźnieniem w czasie do pierwszej hospitalizacji z powodu zaostrzenia. Ponieważ hospitalizacje zaostrzeń wystąpiły u mniej niż 50% pacjentów, mediana czasu do pierwszego zdarzenia nie może być obliczona. W grupie leczonej tiotropium stosowne współczynniki ryzyka wynosiły odpowiednio 0,86 (95% CI, 0,81 do 0,91) i 0,86 (95% CI, 0,78 do 0,95). Tiotropium było również związane ze zmniejszeniem średniej liczby zaostrzeń o 14% (P <0,001) (Figura 3A i Dodatek 7). Średnia liczba zaostrzeń prowadząca do hospitalizacji była rzadka i nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema grupami badawczymi (tabela 3).
Śmiertelność
Dane dotyczące stanu życiowego były systematycznie wymagane dla pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali udział w badaniu w zarejestrowanym dniu określonym jako 4 lata od pierwszego dnia podawania badanego leku. Dane dotyczące śmierci trwającej ponad 4 lata (do 1470 dni i później) nie były systematycznie zbierane, ale czasami były odbierane
[patrz też: Warszawa euromedyk opole, sudomax, euromedyk opole ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedyk opole figlolandia olsztyn sudomax