Adaptacyjna Randomizacja leczenia Veliparib-Carboplatin w raku piersi ad 5

MRI i pobranie próbek krwi powtórzono między schematami chemioterapii i przed operacją. Wszystkie próbki chirurgiczne zostały ocenione przez patologów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie oceny resztkowego obciążenia nowotworem.14 Oceny biomarkerów obejmowały testy ekspresji genu Agedia 70-gen MammaPrint i TargetPrint HER2 przeprowadzone przy użyciu mikromacierzy pełnego genomu Agendia 44K i macierzy fosfoproteinowej odwróconej fazy.15 , 16 Testy genów zostały nabyte przy tempie badawczym. Agendia dostarczyła analizę wyników testu 70-genu, ale nie odgrywała żadnej roli w projekcie badania, zbieraniu danych, interpretacji danych ani przygotowaniu manuskryptu. Przestudiuj badanie
Badanie zostało zaprojektowane przez głównych badaczy i badaczy I-SPY 2. Producent leku dostarczył veliparib, ale nie odegrał żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu lub analizie danych ani przygotowywaniu manuskryptu. Wszystkie uczestniczące strony otrzymały zatwierdzenie instytucjonalnej komisji rewizyjnej. Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo spotyka się co miesiąc. Rękopis został napisany całkowicie przez autorów, którzy ręczy za dane i przestrzeganie procesu do protokołu.
Analiza statystyczna
Uczestnicy badania są podzieleni na osiem podtypów, które oparte są na trzech biomarkerach: statusie receptora hormonalnego, statusie HER2 i poziomie ryzyka ocenionym za pomocą testu 70 genu (klasa wysokiego ryzyka lub 2). Punkt odcięcia pomiędzy kategoriami i 2 wysokiego ryzyka w teście z genem 70 jest medianą w skali ciągłego wskaźnika wśród uczestników I-SPY 1, którzy spełniają kryteria kwalifikowalności dla I-SPY 2 (ryc. S1 w dodatkowym dodatku) .17
Gdy stosuje się podejście bayesowskie, 10,11 w dowolnym danym czasie, patologiczny całkowity wskaźnik odpowiedzi dla każdego schematu ma rozkład prawdopodobieństwa w każdym z ośmiu podtypów biomarkerów. Rozkład ten opiera się na wynikach dla wszystkich pacjentów, którzy byli wcześniej przypisani do schematu i przy założeniu zmodyfikowanego względem kowariancji modelu logistycznego z HER2, receptorem hormonalnym i profilem 70-genu jako współzmiennymi. Rozkłady te pozwalają na znalezienie (Bayesowskiego) prawdopodobieństwa, że każdy reżim jest lepszy od kontroli w obrębie każdego podtypu. Prawdopodobieństwa losowości są definiowane proporcjonalnie do tych prawdopodobieństw, a zatem zmieniają się w czasie.
Podłużny model statystyczny objętości guza, mierzony za pomocą MRI, po 3 tygodniach i 12 tygodniach terapii w porównaniu z wyjściową objętością, poprawia informacje o patologicznych całkowitych odsetkach odpowiedzi poprzez wielokrotne przypisanie. Kiedy wszyscy pacjenci otrzymujący reżim przeszedł operację, objętość guza nie jest już potrzebna do obliczenia prawdopodobieństwa pełnej odpowiedzi patologicznej, ale jest stosowana do aktualizacji modelu wzdłużnego.
Podajemy ostateczne rozkłady prawdopodobieństwa Bayesa dla odsetka patologicznej odpowiedzi całkowitej dla schematu eksperymentalnego i jego współbieżnej kontroli dla każdego podpisu biomarkera, dostarczając szacunkowe wartości patologicznej odpowiedzi całkowitej (średnie dla odpowiednich rozkładów) i 95% przedziałów prawdopodobieństwa Bayesa. Nie zgłaszamy nieprzetworzonych danych w podtypach lub podpisach biomarkerów; nasza analiza przenosi większą dokładność niż oszacowanie danych nieprzetworzonych
[przypisy: mgła filmweb, luteina dopochwowa skutki uboczneia estetyczna, luteina dopochwowa skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: luteina dopochwowa skutki uboczne mgła filmweb tritace ulotka